Verander de Wereld… Beslis of wij ons moeten tonen

0
Luister naar dit Artikel

Het is onbelangrijk wie deze vertaalde boodschap aan je doorspeelde; Elk van jullie wenst haar/zijn vrije wil te gebruiken en ook geluk te ervaren. Dit werd ons duidelijk gemaakt, en het is binnen ons bereik.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Je vrije wil is afhankelijk van de kennis die je hebt over je eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt. Zoals alle bewuste rassen in deze fase van evolutie kunnen jullie je geisoleerd voelen op jullie planeet. Nochtans, jullie staan op de drempel van een ommezwaai met chaotische toestanden; slechts een minderheid is zich daarvan bewust. Het is niet onze verantwoordelijkheid om uw toekomst te veranderen als jullie er zelf niet voor kiezen.

Beschouw deze boodschap als een wereldwijd referendum! Jullie antwoord is de stemming!

Wie zijn wij?

Noch jullie wetenschappers, noch jullie geestelijke leiders spreken unaniem over de onverklaarde verschijnselen in de lucht, die de mensheid reeds sinds duizenden jaren waarneemt. Om de waarheid te kennen moet je het bekijken zonder de filter van je geloof, ongeacht hoe respectabel dat geloof ook mag zijn. Een groeiend aantal van jullie onderzoekers (niet noodzakelijk bekend) bewandelen nieuwe wegen op het gebied van kennis, en benaderen heel dicht de waarheid. Vandaag wordt jullie samenleving overspoeld door een oceaan van informatie; slechts een heel klein deel hiervan wordt bekendgemaakt, namelijk dat deel dat niet te veel opschudding veroorzaakt.

In de loop van jullie geschiedenis is gebleken dat datgene wat belachelijk en onwaarschijnlijk leek juist wel mogelijk werd, en ook realiteit werd. Dit gebeurde vooral de laatste vijftig jaar. Wat nog moet komen zal nog verrassender zijn. Jullie zullen het slechtste, en het beste ontdekken!

Net als miljarden anderen in dit heelal zijn wij bewuste wezens, sommigen noemen ons “buitenaardse wezens”, maar de werkelijkheid is iets genuanceerder. Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve dat wij andere evolutiefases doorleefden. Net als in elke andere georganiseerde structuur bestaat in onze interne relaties ook een hiërarchie. Bij ons is die gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Het is met de goedkeuring van deze hiërarchie dat wij ons tot jullie wenden. Net als de mesten van jullie zijn ook wij op zoek naar het Opperwezen. Wij zijn dus geen goden of halfgoden, maar eigenlijk jullie gelijken in het kosmisch broederschap.

Fysiek verschillen wij een beetje van jullie, maar de meeste onder ons hebben een menselijke gedaante. Ons bestaan is realiteit, maar de meeste van jullie hebben dat nog niet door. Wij zijn zo maar geen ‘observaties'(voorwerpen), wij zijn bewust(e wezens) net als jullie. Het lukt jullie niet ons te vatten, omdat wij meestal onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en instrumenten. Wij willen deze lacune op dit ogenblik (in jullie geschiedenis) opvullen. Wij hebben deze beslissing collectief genomen, maar dat volstaat niet. Jullie beslissing is nodig. Door deze boodschap worden jullie het die beslissen! U ( elk van U)persoonlijk. Wij hebben geen menselijke vertegenwoordiger op Aarde die uw beslissing zou kunnen leiden.

Waarom zijn wij niet zichtbaar?

Op bepaalde stadia van de evolutie ontdekken “menselijke gemeenschappen” in de kosmos nieuwe vormen van wetenschap die de beheersing van de materie overstijgt. Dematerialisatie en materialisatie horen daar bij. In jullie menselijke samenleving werd dit reeds in enkele laboratoria tot stand gebracht; dit gebeurde in nauwe samenwerking met andere “buitenaardsen”, ten koste van gevaarlijke compromissen. Dit blijft voor jullie bewust geheim gehouden door sommigen van jullie leiders (vertegenwoordigers).

Er zijn de objecten en verschijnselen in de atmosfeer en in de ruimte, die jullie wetenschappers kennen, namelijk wat jullie UFO’s noemen; behalve dat zijn er ook nog ruimteschepen die in wezen multidimentioneel zijn en daar ook bij horen.

Vele mensen zijn met deze ruimteschepen in contact gewest, zij hebben ze gezien, gehoord, gevoeld, of zijn er in psychisch contact mee geweest. Sommige van deze ruimteschepen worden geleid door occulte krachten die jullie “regeren”. Dat jullie waarnemingen zo zeldzaam zijn komt door de mogelijkheid deze schepen te dematerialiseren. Doordat je ze niet zelf gezien hebt geloof je niet in hun bestaan. Wij begrijpen dat volkomen. De meerderheid van deze waarnemingen gebeurde individueel; het doel is iemand’s ziel te raken zonder de samenleving in beroering te brengen. De “rassen” (van buitenaardsen) die jullie omringen doen dit met opzet zo, maar omwille van heel verschillende beweegredenen.

Minder positieve (negatieve) multidimentionele wezens spelen een rol in de schaduw van de menselijke dictators. Zij houden zich discreet op de achtergrond om hun bestaan en greep geheim te houden. Wij blijven op de achtergrond uit respect voor de vrije wil van de mens, zodat de mens zijn eigen zaken kan beredderen en zelf tot technische en spirituele volwassenheid kan komen. Er wordt met verlangen uitgekeken naar het intreden van de Mensheid in de familie van galactische beschavingen.

Wij kunnen ons bij klaarlichte dag laten zien, en jullie zo helpen deze eenheid te bereiken. Tot nu toe hebben wij dit nog niet gedaan, omdat te weinige van jullie dit met heel hun hart gewenst hebben. Dit kwam door onwetendheid, onverschilligheid of angst, of omdat de situatie het niet rechtvaardigde. Vele van diegene die onze nachtelijke verschijningen bestuderen tellen de lichten in de nacht zonder de weg te verlichten. Zij denken dikwijls in termen van “dingen”, terwijl het in feite om bewuste wezens gaat.

Wie zijn jullie?

Jullie zijn het nageslacht van vele tradities die doorheen de tijden elkaar wederzijds verrijkt hebben. Dit is ook waar voor alle rassen die op aarde leven. Jullie doel is om samen een gemeenschappelijk project te realiseren, met respect voor deze afstamming. De uiterlijkheden van je culturen lijken jullie gescheiden te houden, omdat jullie die uiterlijkheden met jullie dieper wezen verwarren. De uiterlijkheden zijn nu belangrijker geworden dan de kern van uw Hoger Zelf. Voor nu regerende krachten is dit belang van de uiterlijkheden een verzekering om hun macht niet te verliezen. Het is jullie taak om de vorm te overstijgen, maar die tegelijk toch nog te respecteren voor zijn rijkdom en schoonheid. Als wij het geheim van de vorm te begrijpen kunnen wij van mensen houden in al hun verschillend zijn. Vrede is iets heel anders dan het ontbreken van oorlog, het betekent dat jullie worden wat jullie in werkelijkheid zijn: een broederschap.Het aantal oplossingen dat binnen uw bereik zijn, om tot dit bewustzijn te komen, vermindert. In contact komen met een ander ras dat voor jullie een spiegelbeeld kan zijn van jullie ware aard is een van deze oplossingen

Wat is jullie situatie?

Op een paar zeldzame uitzonderingen na, hadden onze tussenkomsten weinig impact op jullie mogelijkheden om gemeenschappelijke of individuele beslissingen te nemen over jullie toekomst. Wij weten dit door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismen. Wij zijn tot het besluit gekomen dat vrijheid dag na dag opgebouwd wordt. Dit gebeurt naarmate het wezen bewust wordt van zijn zichzelf en zijn omgeving, en zo stilaan remmingen en traagheid overwint. Hoewel veel mensen moedig zijn en vol goede wil, wordt deze traagheid (starheid, besluiteloosheid, gebrek aan evolutie) kunstmatig in stand gehouden, tot het voordeel van een groeiende gecentraliseerde macht.

Tot voor kort had de mens nog op bevredigende wijze controle over zijn beslissingen. Nu echter gaat deze controle over zijn eigen lot meer en meer verloren. Dit gebeurt door het steeds toenemend gebruik van gevorderde technologieën, maar dit heeft dodelijke gevolgen voor de ecosystemen van zowel de aarde als de mens, en dit zal onomkeerbaar worden.

Langzaam maar zeker verliezen jullie de fantastische mogelijkheid om het leven aantrekkelijk te maken. Jullie veerkracht wordt artificieel aan banden gelegd, en daar kan jullie vrije wil niet tegen in gaan. Dergelijke technologieën, die zowel lichaam als geest beïnvloeden bestaan, en de plannen om ze te gebruiken zijn in de maak.

Dit kan nog afgewend worden, als jullie maar je creatieve krachten behouden, zelfs al moeten zij samenleven met de slechte bedoelingen van jullie potentiële overheersers. Dit is de reden waarom wij onzichtbaar blijven. Als er nu geen collectieve reactie komt van grote omvang, dan is deze individuele kracht gedoemd te verdwijnen. De tijd die nu komt is er een van breuk, in welke zin (richting)dat ook mag zijn. Maar moet je absoluut tot het laatste moment wachten om oplossingen te vinden? Zou je best anticiperen of pijn lijden?

Jullie geschiedenis is vol van ontmoetingen tussen volkeren die elkaar moesten ontmoeten, dikwijls in conflictsituaties. Veroveringen gebeurden bijna altijd ten nadele van anderen. Nu is de aarde een dorp geworden, waar iedereen iedereen kent, en toch gaan de conflicten door, en bedreigingen allerhande verergeren in duur en hevigheid.

Hoewel een Mens een individu is met vele potentiële mogelijkheden, toch kan hij deze niet met waardigheid tot uitdrukking brengen. Dit geldt voor de overgrote meerderheid van jullie, en komt door politieke, culturele en plaatsgebonden beperkingen. Jullie zijn met enkele miljarden. Toch zijn de opvoeding van jullie kinderen, jullie levensomstandigheden, evengoed als deze van vele dieren en planten onder de controle (onder de duim) van een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze afgevaardigden. Jullie denken en geloven worden vorm gegeven naargelang de (politieke) partijbelangen, die jullie tot slaven maken, terwijl je toch het gevoel gegeven wordt dat je je toekomst volledig onder controle hebt; wat in essentie nog wel waar is. Maar er is een lange weg tussen een wens en een feit, vooral wanneer de spelregels onbekend zijn. Deze keer zijn jullie niet de veroveraars; misleidende informatie is een militaire strategie die door mensen gebruikt wordt.

Om via gesofistikeerde technologieën gedachten, emoties (of organisaties) op te roepen die eigenlijk niet bij je thuishoren, is een nog oudere strategie. Fantastische kansen op vooruitgang staan heel dicht bij groot maar moeilijk zichtbaar gevaar op destructie. Deze gevaren zowel als kansen nu aanwezig. Maar jullie kunnen enkel datgene zien wat je getoond wordt.

Terwijl het eind van de natuurlijke rijkdommen (grondstoffen) in zicht is, is er toch nog geen collectief project hoe daar zal mee omgesprongen worden. De uitputting van het ecosysteem heeft irreversibele limieten overschreden. De grondstoffen worden schaars, en worden oneerlijke verdeeld; de basisprijzen zullen dagelijks stijgen, en dit zal (broeder)moorden op grote schaal veroorzaken, maar ook zal dat toeslaan in het hart van jullie steden en op het platteland. De haat groeit, maar ook de liefde. Dit is wat jullie toch nog vertrouwen geeft in jullie mogelijkheid om oplossingen te vinden. Nochtans, de kritieke massa is te klein, en er wordt voortdurend op heel clevere wijze gesaboteerd. Het menselijk gedrag, dat door vroegere gewoontes en trainingen vorm gekregen heeft is onderhevig aan inertie, traagheid, en dit leidt jullie in een doodlopende straat. Jullie vertrouwen deze problemen toe aan vertegenwoordigers (politiekers); deze mensen hun gewetensvolle zorg voor het gemeenschappelijk welzijn is echter langzaam aan het wegebben en er komen belangen van multinationals voor in de plaats. Zij debatteren heel lang over de vorm, maar zelden over de inhoud. Net op het ogenblik van actie gebruiken zij vertragingsmanoeuvres, zodat keuze niet meer mogelijk is. Dit is de reden waarom jullie beslissingen van vandaag direct en voelbaar uw overleving van morgen zal beïnvloeden, dit is nu meer waar dan ooit tevoren in jullie geschiedenis.

Welk gebeuren zou deze traagheid die typisch is voor elke beschaving drastisch kunnen veranderen? Waar kan een collectief en verenigend bewustzijn vandaan komen, dat een eind kan maken aan deze blinde stormloop? Stammen, bevolkingen en menselijke naties hebben elkaar steeds ontmoet en hadden steeds interacties; oog in oog met de gevaren die de menselijke familie nu bedreigen is wellicht de tijd gekomen om een grotere communicatie over en weer te laten plaatsvinden. Een grote golf is op het punt te ontstaan, die is opgebouwd uit heel positieve en ook heel negatieve aspecten.

Wie is in dit geval de “derde partij”?

Er zijn twee manieren om een kosmisch kontact te leggen met een andere beschaving: ofwel via de afgevaardigden (leiders) ofwel rechtstreeks, met individuen zonder onderscheid. De eerste methode veroorzaakt belangenconflicten, de tweede vergroot het bewustzijn.

De eerste methode werd gekozen door een groep rassen met als motivatie de mensheid in slavernij te houden, en tegelijk de grondstoffen van de aarde te beheersen, de genenpool en de menselijke emotionele energie.

De tweede methode werd gekozen door en groep rassen die zich verenigden met dienstbaarheid als doel. Wij van onze kant hebben voor dit onzelfzuchtig doel gekozen en hebben enkele jaren terug contact gemaakt met vertegenwoordigers van de menselijke machthebbers; zij hebben onze uitgestrekte hand geweigerd met als uitvlucht dat onze doelstellingen niet compatibel waren met hun strategische visie.
Daardoor moeten individuen vandaag zelf kiezen zonder de inmenging van enige vertegenwoordiger. Wat wij eerst vroegen aan diegenen waarvan wij dachten dat zij de bekwaamheid hadden om aan uw geluk bij te dragen vragen wij nu aan U!

e meeste van jullie waren er zich niet van bewust dat niet menselijke wezens deel hebben aan de uitoefening van de gecentraliseerde macht. Dit wordt niet vermoed en is ook niet zichtbaar. Dit verloopt zo efficiënt dat zij op heel subtiele wijze de controle in handen genomen hebben. Zij zijn het niet noodzakelijk eens met jullie plan in de materie, en dat is juist wat hun in de nabije toekomst heel efficiënt en heel gevaarlijk kan maken. Jullie moeten nochtans weten dat een groot aantal van jullie vertegenwoordigers dit gevaar bestrijden. Besef ook dat niet alle ontvoeringen tegen jullie gebeuren.

Het is moeilijk de waarheid te herkennen. Hoe zou je in zulke omstandigheden je vrije wil kunnen gebruiken, als je zo gemanipuleerd wordt? In welke mate ben je werkelijk vrij? Vrede en vereniging van jullie eigen volkeren zou een eerste stap zijn op weg naar harmonie met beschavingen buiten die van jullie. Maar dat is juist wat diegenen die jullie van achter de schermen manipuleren tot elke prijs willen vermijden, want door te verdelen kunnen zij heersen! Zij heersen ook over diegenen die jullie besturen. Hun macht komt voort uit hun mogelijkheid om in jullie wantrouwen en angst te zaaien. Dit schaadt jullie kosmische natuur.

Deze boodschap is van belang omdat over een paar jaar de greep van deze manipulators zijn toppunt bereikt en hun misleidende en moorddadige plannen zich dan zullen materialiseren.

Hun deadlines zijn niet ver meer af, en de mensheid zal ongekende folteringen ondergaan gedurende de tien volgende cycli. Om jezelf te verdedigen tegen deze naamloze agressie moeten jullie tenminste genoeg informatie hebben die naar de oplossing leidt. Dit geldt evengoed voor mensen, ook daar heerst weerstand tussen de dominante rassen. Hier zal het uiterlijk niet volstaan om de overheerser en de vriend te onderscheiden. In de huidige fase van jullie intuïtie kunnen jullie het onderscheid haast niet maken. Behalve intuïtie zal ook training nodig zijn als de tijd rijp is.

Omdat wij ons bewust zijn van de onschatbare waarde van de vrije wil nodigen wij jullie uit voor een alternatief.

Wat kunnen wij aanbieden?

Wij kunnen jullie een meer holistische visie aanbieden van het universum en van het leven, van opbouwende interacties, het ervaren van eerlijke en broederlijke relaties, van technische kennis die verlost, het einde van lijden, het gecontroleerd uitoefenen van individuele macht, toegang tot nieuwe energiebronnen, en tot slot een beter begrip van bewustzijn.

Wat wij niet kunnen is jullie bevrijden van jullie persoonlijke en collectieve angsten, of wetten brengen die jullie niet zouden gekozen hebben, of jullie helpen aan jezelf te werken in een individuele en collectieve inspanning om de wereld te bouwen die jullie verlangen, in een geest van het verkennen van nieuwe horizonten.

Wat zou er voor ons inzitten?

Mochten jullie beslissen dat een dergelijk contact plaatsvindt, dan zouden wij ons verheugen over de redding van het broederlijke evenwicht in dit deel van het universum, over de vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en de intense vreugde te beseffen dat jullie verenigd zijn om datgene te bereiken waar jullie toe in staat zijn. Dit soort vreugde is heel gezocht in het universum, want het is vol Goddelijke energie.

Wat vragen wij?

“WENSEN JULLIE DAT WIJ ONS LATEN ZIEN?”

Hoe kan je deze vraag beantwoorden? De waarheid van de ziel kan telepathisch gelezen worden. Het volstaat dat je jezelf de vraag klaar en duidelijk stelt, en het antwoord een duidelijk geeft, alleen of in groep, zoals je zelf wenst. Of je in het centrum van een stad bent of midden in de woestijn heeft geen invloed op de uitwerking van je antwoord? JA of NEE? ONMIDDELLIJK NA HET STELLEN VAN DE VRAAG! Doe het alsof je met jezelf aan ‘t praten bent, maar terwijl je aan de boodschap denkt. Dit is een universele vraag, en deze enkele woorden hebben in hun context een krachtige betekenis. Laat je niet dwarsbomen door twijfel.

Daarom zou je kalm moeten overleggen, in eer en geweten, om je antwoord perfect op de vraag af te stemmen; het best is dat je antwoordt onmiddellijk na de vraag nog eens te lezen. Je hoeft je niet te haasten om te antwoorden, adem, en laat je doordringen door alle kracht van je vrije wil. Wees fier op wat je bent! Misschien ben je verzwakt door problemen; vergeet ze voor enkele ogenblikken en wees jezelf. Voel de kracht die in je opborrelt. Jij hebt volledige controle over jezelf! Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan je nabije toekomst drastisch veranderen, in een richting of een andere. Je individuele beslissing om in je innerlijke zelf te vragen dat wij ons tonen in jullie stoffelijke werkelijkheid, in vol daglicht is kostbaar en essentieel voor ons.

Ook al kan je de wijze kiezen die je het best past zijn rituelen in feite nutteloos. Een openhartige vraag, met je eigen hart en wil geformuleerd, zal steeds opgemerkt worden door diegenen van ons aan wie het gericht is. In je eigen privé stemhokje van je vrije wil zal jij de toekomst vorm geven.

Wat is het hefboomeffect?

Deze beslissing zou door een zo groot mogelijk aantal van jullie moeten genomen worden, ook al lijkt het nog een minderheid te zijn. Wij raden aan om deze boodschap op alle mogelijke manieren te verspreiden, in zo veel mogelijk talen, aan diegenen in uw omgeving, ongeacht of zij voor deze nieuwe toekomstvisie ontvankelijk lijken of niet. Als dat je kan helpen, doe het dan op een grappige noot. Het geeft zelfs niet als je er openlijk mee lacht als je je zo comfortabeler voelt, maar wees niet onverschillig, want als je iets doet zul je tenminste toch je vrije wil gebruikt hebben. Vergeet even de valse profeten en alles wat je over ons verteld is. Deze oproep is een van de meest intieme vragen die je kan gesteld worden.

Om bij jezelf, als individu een beslissing te nemen, is niet enkel je recht maar ook je verantwoordelijkheid!

Passief toekijken leidt enkel tot het verlies van vrijheid. Tevens is onverschilligheid nooit efficiënt. Als jullie werkelijk willen blijven vasthangen aan je geloofspatronen, waar wij kunnen inkomen, zeg dan NEE. Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan niet JA puur uit nieuwsgierigheid. Dit is geen vertoning, dit is het echte dagelijkse leven, WIJ LEVEN! En zijn levend! Jullie geschiedenis is vol van episodes waar vastberaden mannen en vrouwen het klaarspeelden om het verloop van de geschiedenis te beïnvloeden, al waren zij met weinigen. Exact zoals enkelingen volstaan om het tijdelijk bestuur op aarde waar te nemen en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, zo kan een klein aantal van jullie het lot van de mensheid radicaal veranderen; dit als antwoord op de onmacht (van de meerderheid) geconfronteerd met zo veel inertie en obstakels! Jij kunt de geboorte van de mensheid als een Broederschap vergemakkelijken. Een van jullie denkers zei eens: “Geef mij een houvast en ik til de aarde op.” Het verspreiden van deze boodschap zal de handgreep zijn die houvast geeft, wij zullen de hefboom zijn die lichtjaren lang is, en jullie zullen de gespecialiseerde werklieden zijn die de aarde zullen optillen, als gevolg van het feit dat wij ons laten zien.

Wat zouden de gevolgen zijn van een positieve beslissing?

Voor ons zou het onmiddellijke gevolg van een positieve beslissing zijn dat wij vele ruimteschepen materialiseren in jullie luchtruim en op de aarde. Voor jullie zou het onmiddellijke effect zijn dat heel vele zekerheden en overtuigingen losgelaten worden. Een eenvoudig onweerlegbaar visueel contact zou een enorm effect hebben op jullie toekomst. Veel van jullie kennis zou nooit meer hetzelfde zijn. De organisatie van jullie maatschappij zou voor altijd grondig veranderen, op alle vlakken. Macht zou individueel worden omdat jullie zouden zien dat wij werkelijk leven.

Concreet, jullie waardeschaal zou veranderen! Het belangrijkste voor ons is dat de mensheid een familie zou vormen als zij geconfronteerd wordt met dit “onbekende” dat wij zijn. Gevaar zou langzaam verdwijnen uit jullie huizen, omdat jullie onrechtstreeks de minder gewenste wezens, die wij “de derde partij” noemen zouden verplichten om zich te laten kennen en dan ook te verdwijnen. Jullie zouden allen dezelfde naam dragen en dezelfde oorsprong delen: Mensheid. Later zouden vredevolle en respectvolle uitwisselingen (met ons) mogelijk zijn als jullie dat wensen. Op dit ogenblik, hij die honger heeft kan niet glimlachen, en hij die angst heeft kan ons niet verwelkomen. Het doet ons pijn om mannen, vrouwen en kinderen zo erg te zien lijden in hun lichaam en in hun hart, terwijl zij zo’n prachtig innerlijk licht in zich dragen. Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze relaties zouden geleidelijk kunnen opgebouwd worden.

Verschillende stadia van verschillende jaren of tientallen jaren zouden elkaar opvolgen: eerst het demonstratief verschijnen van onze schepen, dan ons fysiek laten zien naast mensen, later samenwerken in jullie technische en spirituele evolutie, nog later andere delen van het heelal ontdekken. Telkens zouden wij jullie nieuwe keuzes voorleggen. Jullie zouden dan zelf beslissen om nieuwe fases te beginnen als jullie het nodig vinden voor jullie uiterlijk en innerlijk welzijn. Wij zouden nooit op eigen initiatief tussenkomen. Wij zouden ook onmiddellijk vertrekken mochten jullie dat collectief wensen. Afhankelijk van de snelheid waarmee deze boodschap over de aarde verspreid wordt, zullen verschillende weken of zelfs verschillende maanden nodig zijn voor onze “grote verschijning”, tenminste als dat de beslissing is van de meerderheid van diegenen die hun mogelijkheid om te kiezen gebruikt hebben, en indien deze boodschap de nodige steun krijgt. Het voornaamste verschil tussen jullie dagelijkse gebeden gericht tot puur spirituele entiteiten en jullie huidige beslissing is uiterst eenvoudig: wij zijn technisch uitgerust om ons te materialiseren! (zichtbaar te worden)

Waarom zulk een historisch dilemma?

Wij weten dat “vreemdelingen” ook als vijanden gezien worden zo lang als zij het “onbekende” zijn. In een eerste stadium zullen de emoties veroorzaakt door ons verschijnen jullie relaties op een wereldwijde schaal verstevigen.

Hoe kunnen jullie weten of ons verschijnen gebeurt als gevolg van jullie collectieve keuze? Om de eenvoudige reden dat wij anders al lang op jullie bestaansniveau zouden aanwezig zijn. Dat wij er nog niet zijn is omdat jullie een dergelijke beslissing nog niet expliciet genomen hebben. Sommigen onder jullie zouden kunnen denken dat wij jullie zouden doen geloven in een bewuste keuze van jullie kant om onze aankomst te legitimeren, terwijl die keuze er toch niet was. Maar welk voordeel hebben wij er bij om jullie openlijk iets aan te bieden waar jullie nog geen toegang toe hebben, en dat voor het goed van de meerderheid van jullie is.

Hoe kunnen jullie weten dat dit ook geen subtiel manoeuvre van de “derde partij” is om jullie nog beter onder controle (slavernij) te krijgen? Omdat men altijd efficiënter kan strijden tegen iets wat gekend is dan het tegendeel. Is het terrorisme, dat jullie maatschappij aantast daar geen sprekend voorbeeld van?

Wat er ook van zij, jullie zijn de enige rechter, in je eigen hart en ziel! Wat ook jullie keuze is, die zal respectabel zijn en gerespecteerd worden. Zonder de inmenging van menselijke gezagsdragers (vertegenwoordigers) die jullie in de fout zouden kunnen lokken, weten jullie niets over ons zowel als over degenen die jullie zonder jullie toestemming manipuleren.

Het voorzichtigheidsprincipe, dat er in bestaat om te trachten ons niet te ontdekken geldt in jullie situatie niet meer. Jullie zitten al in de doos van Pandora die de “derde partij” rond jullie gebouwd heeft. Ongeacht wat jullie beslissen, daar zullen jullie moeten uit geraken.

Geconfronteerd met zulk een dilemma, om in onwetendheid te moeten afwegen, moeten jullie je intuïtie om raad vragen. Willen jullie ons met jullie eigen ogen zien, of willen jullie slaafs geloven wat jullie denkers zeggen? Dat is de echte vraag! Na duizenden jaren, zou deze vraag op een goede dag onontkoombaar zijn: kiezen tussen twee onbekenden.

Waarom zouden jullie deze boodschap naar de andere mensen verspreiden?

Vertaal en verspreid deze boodschap wijd. Door dat te doen zal jullie toekomst omgooien, op een onomkeerbare historische wijze op een schaal van millennia bekeken. Doen jullie het niet, dan wordt een nieuwe kans om te kiezen verschillende jaren uitgesteld, minstens een generatie, als die kan overleven tenminste. Niet kiezen staat gelijk met de keuze van andere mensen ondergaan. Anderen niet informeren betekent het risico lopen om een resultaat te zien dat anders is dan je verwachtte. Onverschillig blijven staat gelijk met het opgeven van jullie vrije wil.

Het gaat over jullie toekomst. Het gaat over jullie evolutie. Het is mogelijk dat deze invitatie niet jullie collectieve goedkeuring krijgt en dat er geen rekening mee wordt gehouden door gebrek aan informatie. Maar weet dat geen individueel verlangen onbeantwoord blijft in het universum. Stel je voor dat wij morgen toekomen. Duizenden ruimteschepen. Een unieke culturele schok in de geschiedenis van de mensheid. Dan zal het te laat zijn om spijt te hebben geen keuze gemaakt te hebben of de boodschap niet verspreid te hebben, want de ontdekking zal onomkeerbaar zijn. Wij dringen er op aan er niet overhaast in te vliegen, maar denk er over en beslis!

De grote media zullen niet noodzakelijk interesse tonen om deze boodschap te verspreiden. Daarom is het jouw taak, als anoniem maar toch buitengewoon denkend en liefhebbend wezen, ze te verspreiden. Jullie zijn nog steeds de architecten van jullie eigen lot.

“WENS JE DAT WIJ ONS TONEN?”

Bron: ETfriends.com (2003)

Meer info: Doyouwishthatweshowup.org

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later