NEDERLAND IS KLAAR VOOR DE ONDERHUIDSE CHIP

0
Luister naar dit Artikel

In de reguliere media bericht men er nauwelijks over: de onderhuidse chip. Met het biometrisch persoonsbewijs en de centrale opslag van uw lichaamskenmerken per 21 september, is aan de basisvoorwaarde voor massale invoer van deze chip voldaan. De chip zelf is daarvan slechts een technische extensie. Niemand realiseert zich dat. Die enkele maal dat het in het nieuws komt presenteert men de geïmplanteerde verichip als een ‘cool’ betaalmiddel of ideale medische uitvinding. De overheid vindt het onderwerp nauwelijks het debatteren waard en verwijst bij vragen over privacy steevast naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die prima op de ontwikkelingen zou aansluiten. Deze ontwikkelingen zijn onopgemerkt zeer ver gevorderd. De mogelijkheden zijn nu al meer dan men ooit voor mogelijk heeft gehouden. Vooral militaire takken van de overheid en megacorporaties financieren en stimuleren het onderzoek en de implementatie van toepassingen ‘voor uw veiligheid’ die sinds de aanslagen op 9/11 geen strobreed in de weg worden gelegd. De implantatie van chips in de hersenen vormt onderdeel van een veel omvangrijker programma dat moet leiden tot verbetering van het menselijk ras: u bent toch zeker ook voor verbeteringen?


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


RFID_hand_1-620x350

De Nederlandse overheid wenst geen wet om u te beschermen tegen verplichte chip-implantatie
Op 24 juni jongstleden bericht het Philadelphia City Paper dat het Huis van Afgevaardigden een wet tegen verplichte chip-implantatie van burgers heeft goedgekeurd. In de wetstekst moet een persoon tenminste 18 jaar zijn en gezond van verstand om het chippen te mogen ondergaan. Toestemming van ouders, voogd of advocaat is niet geldig. Tot ongenoegen van de indiener – afgevaardigde Babette Josephs – kan de overheid bepaalde personen wél verplicht laten chippen. Een gerechtshof kan bijvoorbeeld bepalen dat chippen onderdeel is van de veroordeling, voorwaardelijke vrijstelling of uitspraak. Daarnaast vallen ‘terroristen’ als Guantana Bay gedetineerden buiten de wet: terroristen mogen te allen tijde gechipped worden. De Senaat moet zich er nog over buigen.1

Al tijdens de behandeling van de begroting-2005 in november 2004, probeert Arie Slob van de Christen Unie de ethische kwesties rond de techniek van Radio Frequency Identification (RFID) onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. De CU vraagt het Kabinet op tijd met wetgeving te komen. Het kabinet zou haar standpunt echter nog nader willen bepalen. Aangezien antwoord uitblijft poogt de CU het in mei 2005 opnieuw met haar notitie ‘RFID-tags: Kans of gevaar?’ De CU stelt daarin ondermeer voor:

Bij wet moet worden vastgelegd dat het implanteren van tags nooit verplicht kan worden, om wat voor reden dan ook, zodat de keuzevrijheid van mensen gegarandeerd blijft. ’2

Ook onze tandeloze privacywaakschoothond, het College Bescherming Persoonsgegevens, heeft in 2006 weer eens een keurignet ‘discussiestuk’ uitgebracht ‘ter advisering’ van de regering en betrokken corporaties die de RFID-chips willen invoeren. Het CBP stelt vast: ‘RFID maakt het mogelijk met behulp van chips die op of in goederen, dieren of mensen worden aangebracht in ongekend grote hoeveelheden data, waaronder persoonsgegevens, te genereren, op te slaan of anderszins te verwerken.’ Devlees-noch-vis-uitkomsten zijn: het is belangrijk informatie te geven aan burgers over RFID (ze snappen het maar niet), het moet mogelijk zijn om RFID-loos door het leven te gaan en het CBP bepleit terughoudendheid bij het opslaan. De bestaande wetten beschermen verder prima, vindt het CBP.3 Het stuk ligt thans bij de andere in de la of het ronde archief maar de gemiddelde burger heeft in elk geval de indruk dat er werk van wordt gemaakt.

Al die tijd zwijgt de Kamer over het onderwerp. Tweede Kamerlid voor de CU Cynthia Ortega-Martijn, brengt de chip-implantatie bij mensen in 2008 weer te berde tot grote hilariteit van veel schrijvers in de reguliere media: je gaat toch met de technische vooruitgang van je tijd mee? De CU begrijpt de ongevoeligheid voor dit onderwerp niet en wil van het kabinet horen dat ‘het nooit zo kan zijn’ dat mensen verplicht worden geïmplanteerd met een chip.4 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten voor 2008betreurt de Socialistische Partij dat er nog steeds geen integrale visie bestaat op RFID en de wijze waarop men daarmee moet omgaan. CU-Kamerlid Ortega probeert chip-implantatie nogmaals bespreekbaar te maken.

De bewindslieden verzekeren echter dat alles dik in orde is. Staatsecretaris Heemskerk van Economische Zaken verwacht bij toepassing van de RFID-techniek helemaal geen gevaar voor de privacy. Minister Hirsch Ballin van Justitie antwoordt dat ‘mensen die drager zijn van een uitleesbare RFID-chip in een besloten omgeving kunnen worden gevolgd’ en koppeling van andere gegevensbestanden mogelijk is, maar met een duidelijk doel als ‘transparantie’ en een ambtenaar met ‘de verplichting om zich van onrechtmatige verwerking te onthouden’ komt alles goed, aldus de minister. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken doet de vraag eenvoudig af met verwijzing naar artikel 11 van de grondwet.5

Naar aanleiding van bovenstaand RFID-debat en de vraag van Ortega, meldt De Telegraaf op 13 februari 2008 als een van de weinige kranten dat er geen nieuwe wetgeving komt rond de ID-chip. Over het tegengeluid dat de CU in de Kamer heeft gegeven met betrekking tot het chippen van mensen, rept de krant met geen woord. ‘De Wet bescherming persoonsgegevens biedt voldoende bescherming en is passend bij deze nieuwe technische ontwikkeling’ is het oordeel van Hirsch Ballin, aldus de krant.

Géén wet die verplichte chipimplantatie van burgers verbiedt voor deze CDA-minister van Justitie. Gezien de historie van het CDA6 en de steeds sterker wordende fascistoïde tendensen binnen deze partij, zoals beargumenteerd in het anarchiel.com artikel ‘Met het CDA op weg naar de fascistische heilstaat’, stemt dit antwoord allesbehalve gerust.

De overheid heeft de grondwettelijke onaantastbaarheid van het lichaam op losse schroeven gezet
Zoals gezegd maakt Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die datzelfde jaar nota bene een DNA-databank wil aanleggen van haar agenten,7 zich simpelweg van Ortega’s vraag af met verwijzing naar artikel 11 van de grondwet.8 Artikel 11 luidt:

Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van het lichaam.’

Alleen de tussenzin is ietwat onhandig: ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen.’ De burger heeft dus recht maar tegelijkertijd ook weer niet. Het is als een KNMI-weerbericht: morgen is het zonnig maar het kan ook regenen. Feitelijk een inhoudsloze formulering want de overheid stelt de wet naar believen bij, zoals de afgelopen jaren is gebleken. In de Verenigde Staten gelden dit soort beperkingen voor ‘terroristen’, zagen we eerder en zoals we uit de kranten kunnen opmaken lijkt de definiëring van ‘terrorist’ per maand ruimer te worden. Volgens de ‘terrorist watch list’ uitgegeven door het kantoor van de directeur van de binnenlandse inlichtingendienst lopen er alleen in de VS al 1 miljoen rond.9 Allemaal potentiële chipkandidaten. In Nederland ziet Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst dierenliefhebbers als potentiële terroristen en wil zij de gegevens van allochtone criminelen apart opslaan.10

Het recht op onaantastbaarheid van eigen lichaam, zoals in artikel 11 is vastgelegd, staat op losse schroeven. Reeds in 2006 hebben het CDA, de PVV en de PvdA zichuitgesproken voor het chippen van ter beschikking gestelden (TBS-ers), ondanks dit grondwetsartikel.11 In 2007 heeft de Kamer een wetsvoorstel aangenomen om verdachten te verplichten tot het afnemen van een AIDS-test.12 De politie kan willekeurige passanten zonder verdenking op elke locatie en elk tijdstip van de dagpreventief betasten. De Eerste Kamer stemt op 7 juli 2009 in met het voorstel dat de politie autoriseert om van onschuldige burgers – verdachten en getuigen – de vingerafdrukken af te nemen.13 U bent in principe verdacht als u uw persoonsbewijs op verzoek van de politie niet terstond kunt tonen. Per 21 september aanstaande bent u verplicht uw vingerafdrukken achter te laten voor uw nieuwe biometrisch persoonsbewijs (Lees: anarchiel.com: De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs). 14

Ook in andere opzichten heeft de overheid lak aan de grondwet. Sommige groepen in de samenleving zijn bijvoorbeeld ‘minder gelijk’ dan andere. De Raad van State – een ondemocratisch rechtssprekend en adviesorgaan, voorgezeten door de koningin en van wie de leden door de Kroon worden gekozen – heeft de regering op 9 juni dit jaar geadviseerd dat een christelijke school homoseksuelen bij sollicitaties mag weren en ontslaan, mocht hun seksuele voorkeur zich op een later tijdstip openbaren (NRC 09-06-09). Ook voor ongehuwden geldt het grondwettelijke gelijkheidsprincipe niet. Mensen die ‘hokken’, moeten meer belasting gaan betalen dan gehuwden (Telegraaf 15-06-09). De grondwet is inmiddels als een gatenkaas.

Indien u de rechter wilt laten vaststellen of afname van uw vingerafdrukken ongrondwettelijk is gezien artikel 11, dan is dat niet mogelijk. Nederland is met Finland het enige land binnen de Europese Unie waar de burger geen democratisch recht heeft om wetten aan de grondwet te toetsen. Kabinet Balkenende IV adviseerde de Eerste Kamer opnieuw tegen de toetsingsmogelijkheid te stemmen. De democratische invloed van de burger op ingevoerde maatregelen wordt zo namelijk aanmerkelijk vergroot – hij kan ze daadwerkelijk terugdraaien – terwijl de macht van de overheid om ze in te voeren en op te leggen wordt uitgehold. Dit zou, volgens uw overheid, niet zijn in het ‘algemeen belang.’ Wikipedia verwoordt het zo: ‘Andere partijen, vooral ter rechterzijde, hebben als kritiek daarop dat een dergelijk toetsingsrecht de in het algemeen belang afwegende functie van het parlement uitholt.’ 15

Behalve de Partij voor de Dieren, Groen Links en de Socialistische Partij hebben alle partijen, inclusief de Christen Unie, ingestemd met de invoer van het biometrisch persoonsbewijs16 en centrale opslag van uw lichaamskenmerken.17 Voor dat laatste heeft met name D66 zich sterk gemaakt.18 Daarmee is een cruciale en fundamentele stap gezet in het centraal beheers- en controleerbaar maken van de bevolking.19 De invoer van een onderhuidse chip is nu slechts een kwestie van techniek.

Overheidsrapport verwacht dat verplicht chippen van mensen vóór 2016 plaatsvindt
Op 30 oktober 2006 publiceert de Daily Mail een artikel waarin de krant stelt dat inwoners van Groot-Brittannië binnen tien jaar verplicht gemicrochipped zullen worden. Het artikel is gepubliceerd naar aanleiding van een officieel rapport voor de Britse overheid, getiteldA Report on the Surveillance Society 20 van Dr David Murakami Wood, hoofdredacteur van Surveillance and Society en Dr Kirstie Ball e.a. en stelt dat primaire overheidsdiensten, uitkeringsinstanties, gezondheidsdienstverlening en onderwijs nu al niet meer zonder ‘surveillance’ technologie kunnen opereren. Met andere woorden: ook al zou men een modus vinden om te ontsnappen aan de chip-verplichting van overheidswege, het kan een vereiste zijn van de ziektekostenverzekeraar, de werkgever, of de Nederlandse Bank die al eind 2007 supermarkten adviseert zoveel mogelijk over te gaan op elektronische betaling.21 Of van de supermarkten zelf die in 2014 alleen nog electronisch betalen toe willen staan ‘voor de veiligheid’, tot groot plezier van 87% van de Nederlanders, aldus het RTL nieuws van 12 juni 2009.

Nu al is het zo dat het openen van een bankrekening, het verkrijgen van een arbeidscontract, een uitkering, een ziekenhuisbehandeling, een verzekering, een opleiding, door de overheid afhankelijk is gemaakt en gekoppeld aan uw persoonsnummer, sinds kort verzameld in de nationale database (het zogenaamde ‘burgerservicenummer’, maar met service heeft dit volkscontrole- en beheersnummer helemaal niets te maken). Ook zónder dwang zullen de meesten vinden dat ze geen keuze hebben om te kunnen overleven. Al zijn de chip-implantaten zogenaamd vrijwillig: instemming wordt beloond en zal uiteindelijk leiden tot het afschaffen van de ‘vrijwilligheidsfase,’ schrijven de auteurs van bovengenoemd rapport (hoofdstuk 32.3). Een wet die verplichte chip-implantatie verbiedt geeft mensen tenminste nog enige zelfbeschikkingsvrijheid maar zal aan deze angst zonder chip niet te kunnen overleven, weinig veranderen.

Per 21 september heeft Nederland aan de basisvoorwaarde voor massale chipimplantatie voldaan
Het gebruik van biometrie voor het identificeren van mensen beschrijven de auteurs vanA Report on the Surveillance Society in hoofdstuk 9.7, direct gevolgd door een gebruiksomschrijving van ID-chips. Zij zien chip-implantatie als logische consequentie van dit geautomatiseerd gebruik van fysieke eigenschappen als ‘identifyer,’ gecombineerd met hun opslag in een centraal systeem. De chip zendt een signaal uit dat correspondeert met het persoonsnummer behorend bij de centraal opgeslagen biometrische data. De auteurs beschrijven biometrie als het noodzakelijke ‘anker ’ waaraan alle andere data kunnen worden bevestigd. Het is de ‘gateway’ , de poort tot de gekoppelde informatie. Met de biometrie als verankering is de chip-implantering enkel een kwestie van verdere technische uitwerking. Deze basis is in Nederland per 21 september 2009 gelegd.

Het rapport stelt verder dat de ‘War on Terror’ ‘een enorme toename van onderzoeksfinanciering en toepassing’ van deze techniek teweeg heeft gebracht. De Patriot Act heeft bewerkstelligd dat het onderzoek naar en gebruik van deze technieken voor identificatie feitelijk onbegrensd is geworden (hoofdstuk 9.7.2).

Vanaf hoofdstuk 9.8.6 beschrijven de onderzoekers hoe sinds het jaar 2000 heel subtiel en onopgemerkt eerst dieren worden gechipped om daarna geruisloos en etappe-gewijs over te gaan op het chippen van mensen, te beginnen bij 70 personen met degenerende hersenen: ‘om hen makkelijker te localiseren.’ Daarna volgen onderzoekers en techniekfanaten. Dan politie en soldaten. Vervolgens arbeiders om geautoriseerd het bedrijf te kunnen betreden. En uiteindelijk presenteren de massamedia de ‘enorme voordelen’ van chip-implantatie via kranten, de journaals, TV-shows en MTV aan de doorsnee burger.

De jaren nadat de Amerikaanse overheid het chippen van mensen goedkeurt in 2002, direct na de aanslagen van 9/11 22, beginnen de media te berichten over ‘gevangenen die worden gechipped als honden’(The Independent 13-01-08), Alzheimer patiënten die een chip-implantatie hebben (rfid-news.org 04-09-07), chronisch zieken die experimenteren met een chip (webwereld.nl 14-06-05), pedoseksuelen die een chip ontvangen (nieuwsblad.be 17-07-06), dat het chippen van soldaten ‘bijzonder nuttig’ is (newsmax.com 21-08-06), dat 31.000 Londense agenten een chip krijgen daarbij ‘improving officer safety’ (Daily Mail 10-04-08), over 80.000 Britse gevangenen die op de nominatie staan om gechipped te worden (NU.nl 13-01-08), over de Indonesische overheid die HIV-geïnfecteerden verplicht wil chippen (tweakers.net 25-11-08), over werknemers die zich laten implanteren (Financial Times 12-02-06), over Mexico waar men illegalen verplicht chipt (CNN-news) en bezoekers van uitgaansgelegenheden die betalen met een geïmplanteerde chip toch zo vreselijk ‘cool’ vinden (New Scientist 21 mei 2004).

Het RTL nieuws spreekt in 2007 van duizenden Amerikanen die een chip laten implanteren voor medische doeleinden. Een geïnterviewde murmelt wat over privacy maar Erik Mouthaan gaat snel door met het demonstreren van de zegeningen die zó groot zijn dat verschillende ziekenfondsen nu al overgaan tot het bieden van een gratis chip. Tja, dat wilt u natuurlijk ook wel! ‘Iedereen zal in de toekomst met zo‘n chip in zijn lijf rondlopen’, stelt Mouthaan. Aan het einde legt de nieuwslezer een direct verband tussen het Elektronisch Patiënten Dossier en het chipimplantaat.23Het is de verwachting dat corporate verzekeringsmaatschappijen – steeds vaker eigenaar van ziekenhuizen – in Nederland eveneens zullen beginnen met de onderhuidse chip en het zich laten chippen uiteindelijk financieel zo aantrekkelijk zullen maken dat, mede gezien de steeds verder opgevoerde premies, mensen zich gedwongen voelen om zich te laten implanteren.

In Nederland tonen de PVV, de PvdA en het CDA zich al in 2006 voorstander van het chippen van TBS-ers, zoals boven genoemd. Sinds 2004 experimenteert de Rotterdamse Baja Beach Club met de ‘uiterst handige’ verichip, omgedoopt tot VIP-chip. Dan hoor je er namelijk pas echt bij en ben je een Very Important Person! (emerce.nl 26-04-04). Wie wil dat nu niet?

De Christen-Unie verzorgde de verankering nodig voor het chippen van kinderen bij hun geboorte 
Chippen van kinderen gebeurt eveneens al op vrij grote schaal. Vooral angstige Amerikaanse ouders die bang zijn dat hun kind ontvoert of baby gestolen wordt uit het ziekenhuis.24 Ziekenhuizen in Ohio hebben, na promotie van de Verichip-corporation, de helft van de baby’s met RFID-bandjes tegen ‘baby-diefstal’ beveiligd. Katherine Albrecht, auteur van ‘Hoe corporaties en de overheid al uw aankopen willen opsporen al uw bewegingen observeren’, vindt het diefstal-argument een drogreden van Verichip om zo het mandaat te krijgen over implantatie van baby’s, zoals dat al gebeurt met gevangenen in Groot-Brittannië.25

In Europa is het etiketteren van baby’s met een RFID-chip inmiddels gangbaar inNoorwegen.26 Donner heeft, in het licht van onderhuidse chips voor TBS-ers, gezegd dat de huidige enkelbandjes niet voldoen omdat ze met enig kunst en vliegwerk zo zijn te verwijderen. Dit geldt evenzo bij babydiefstal. Wat is dan meer afdoend dan het kind te implanteren? U bent toch zeker ook voor kindveiligheid?

Jeugd en Gezinsminister Rouvoet van de Christen Unie, de partij die zich zo tegen de onderhuidse chip leek te verzetten, heeft met zijn invoer van het Electronisch Kind Dossier de verankering verzorgd die noodzakelijk is om alle toekomstige informatie over kinderen in Nederland te kunnen koppelen, net zoals de biometrische dataopslag het anker vormt waaraan de overheid alle andere persoonsgebonden informatie over burgers vanaf veertien jaar kan bevestigen. De basis voor het chippen van mensen vanaf hun geboorte is daarmee gelegd.

Op de blog nietnuttig.nl verschijnt op 10 november 2007 een post met de titel ‘GPD/RFID voor kinderen?’ De blogger schrijft:

Zelf zie ik in een dergelijke chip, of in combinatie met een GPS-chip wel iets om toe te passen op kinderen. […] Als kinderen net als bij huisdieren, voorzien [=geïmplanteerd] worden van een RFID/GPS chip betekent het dat ze te allen tijde traceerbaar zijn voor ouders en hulpinstanties.’

De stapvoetse gewenning en de geruisloze overgang naar de mondiale ‘surveillance society’
De auteurs van A Report on the Surveillance Society stellen de vraag die de Nederlandse politiek steeds terzijde schuift, hoe de overheid denkt om te gaan met het recht op lichamelijke integriteit en continueren met de opmerking:

Het is derhalve niet geheel verrassend dat de roep om iedereen te laten implanteren nu serieus wordt bediscussieerd op sommige technologie websites (hoofdstuk 9.8.7).

Ook in Nederland is het chippen van mensen inmiddels een onderwerp van discussie op diverse fora en op scholen zelfs een doodnormaal spreekbeurtonderwerp. Security.nl vraagt zijn lezers op 27 augustus 2007 om een antwoord te geven op de vraag: ‘Wie zou jij via een GPS-chip laten monitoren?’ In het naslaggedeelte met spreekbeurtonderwerpen op scholieren.com beveelt een kind het chippen van mensen aan met de woorden:

Een chip bij mensen vind ik persoonlijk niet zo‘n slecht idee.’27

De geluiden om een mondiale beheersoplossing voor persoonsidentificatie worden luider en luider. Een van de grootste en rijkste corporaties ter wereld en specialist op het gebied van identificatietechnologie, IBM, roept in 2005 de wereldoverheden op om te komen tot een wereldwijd identificatiemanagement-systeem.28 Jim Williams, hoofd van het VS bezoeker-volgsysteem, onderdeel van de overheidsafdeling voor binnenlandse veiligheid, bepleit het jaar daarop eveneens de noodzaak van een mondiaal identificatiesysteem, gebaseerd op de aanwezigheid van een centrale biometrische database.29 De website van congreslid Dr. Ron Paul bericht op 12 november 2008 over het plan om alle Amerikanen te voorzien van een ID-chip ter beheersing van het ‘terrorisme’.

Groot-Brittannië geldt als proeftuin voor de ‘surveillance society’, op de voet gevolgd door Nederland. De in Equador woonachtige onderzoeksjournalist Robin de Ruiter deelt op 9 oktober 2008 aan Argusoog Radio mee dat de gemiddelde Nederlander geen weet heeft van de privacy- en burgerrechtenbeperkende ontwikkelingen omdat hij, ‘s ochtendvroeg in de trein de desinformatie van de ‘Metro’ tot zich nemend, ‘tot een van de meest gehersenspoelde volkeren ter wereld behoort.’ En inderdaad, fundamentele overheidskritiek is zeldzaam bij de reguliere media en de grotere verbanden worden zelden gelegd. Robin verwacht dat Nederland om die reden ook als een der eerste landen overgaat tot het chippen van burgers.

De onderzoekers van A Report on the Surveillance Society uit 2006 maken een prognose voor over tien jaar. In 2016 zullen supermarkten geen contant geld meer accepteren en aan hun klanten vragen zich te laten chippen om fraude tegen te gaan met passen, aldus de onderzoekers in hoofdstuk 30.2. Scholen en ziekenhuizen zullen een geïmplanteerde chip vereisen om gebruik te kunnen maken van onderwijs en gezondheidszorg. ID-kaarten zijn nog steeds mogelijk maar degenen die ze dragen zijn verdacht en behoren tot de arme en buitengesloten onderklasse. De auteurs noemen hier evangelische christenen die weigeren ‘het teken van het beest’ te dragen of coöperatieve, zelfvoorzienende gemeenschappen op het platteland (hoofdstuk 35.3). Bij grensovergangen wordt de identiteit vastgesteld door de vingerafdruk, het gezicht en de iris te scannen en deze te vergelijken met de informatie in de centrale database (hoofdstuk 27.2).

Met de nieuwe generatie chips bent u overal ter wereld te volgen
De ontwikkeling in de implanteerbare chiptechnologie heeft een gigantische vlucht genomen sinds de negentiger jaren. De huidige nanochips zijn zo groot als een stofdeeltje zodat een arts ze met een injectiespuit tegelijkertijd met een inenting kan inspuiten: ‘handig’ vinden de autoriteiten in Indonesië die implantatie willen verplichten bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte als AIDS of een pandemie. In zo’n geval wint het algemeen belang het van het belang van het individu (tweakers.net 25-11-08).

Hirsch Ballin laat het tijdens de bespreking van de rijksbegroting in 2008 voorkomen alsof dragers van een uitleesbare RFID-chip alleen in een beperkte omgeving kunnen worden gevolgd. Tegenwoordig is de afstand die de radiogolven in chips kunnen overbruggen echter vele malen groter dan een tijd geleden. Trouw maakt op 22 augustus 2008 melding van bange, rijke Mexicanen die RFID-chips laten implanteren om voor de politie optimaal traceerbaar te zijn, mocht hen iets overkomen. De signalen van deze $ 4,000 per stuk en $ 2,200 per jaar aan onderhoud kostende chips, zijn zó sterk dat een continue verbinding met satellieten rond de aarde wordt gemaakt die de persoon in kwestie moeiteloos vanuit de ruimte traceren. Ook andere kranten als de Daily Mail op 23 augustus 2008 en persbureaus als Reuters op 21 augustus 2008, rapporteren over deze Mexicaansesatelliet-verbonden chips en vooral over de ‘afschuwelijke’ ontvoeringen waardoor, aldus Reuters, wel 40% van de welvarende bevolking in Mexico zou zijn gekidnapped. De chip-implantatie industrie is ondertussen groeiende, rapporteert het persbureau. Angst is de meest voorkomende aanleiding tot implantatie.

Fox News bericht op 18 mei dit jaar dat er patent is aangevraagd op een onderhuidse chip speciaal voor ‘terroristen’, illegalen, politiek activisten en vluchtelingen. Deze chip is behalve uitgerust met een GPS-zender (Global Positioning Systeem) waarmee autoriteiten de dragers overal op aarde kunnen traceren, ook voorzien van een dosis cyanide. Indien een illegaal zijn vergunning tot verblijf overschrijdt kan de dosis op afstand worden vrijgelaten. Zo kunnen mensen die de overheid als publieke bedreiging beschouwt, ‘veilig’ en zonder ‘rommel’ worden geruimd, meldt Fox.

De chip is onderdeel van een veel groter project waarin mens en technologie fuseren tot een nieuw ras
De onderhuidse chip is onderdeel van een veel omvangrijkere ontwikkeling. Neuroloog Professor José Manuel Rodriquez Delgado verbonden aan Harvard en auteur van ‘Physical control of the mind’ ontdekt hoe hij in 1964 tijdens stierengevechten in Cordoba het gedrag van een stier met radiogolven zó kan beïnvloeden dat het dier voor de toreador verandert van een briesend brok agressie in een gedwee troetelrund (excerpt Physical Control of the Mind: eentweedrie).

De ontwikkeling in de informatietechnologie gaan steeds sneller en combineert zich met andere disciplines, waaronder de neurologie. Hersenen vertonen gelijkenis met de werking van computers. Gordon Moore, oprichter van de chipfabrikant Intel, is de vader van de ‘Wet van Moore’ die stelt dat het aantal transitoren op een chip elke twee jaar verdubbelt.30 Kurtzweils ‘Wet van de versnellende opbrengsten’ veralgemeniseert dit principe van exponentiele groei, maakt het geldig voor alle technologie en stelt dat technische oplossingen vanzelf ontstaan, zodra zich een barrière voordoet.

Was het instrumentarium van Delgado nogal robuust en primitief voor huidige begrippen, tegenwoordig doen wetenschappers, na uitgebreide testen op met radiogolven ‘bestuurde’ ratten en apen, reeds proeven op vrijwilligers met een hersenimplantaat die moeten leiden tot een zelfvoorzienende onderhuidse chip in het brein.31 Matt Nagle is de eerste mens die in 2004 door de Cyberkinetics Company een hersenimplantaat krijgt ingebracht voor medische doeleinden, de voorloper van de hersenchip. Gefinancierd door ondermeer het Amerikaanse Nationaal Gezondheids Instituut begint de Universiteit van Florida in 2007 met de ontwikkeling van een hersenchip voor medische doeleinden, schrijft Science Daily op 25 juli 2007. De Universiteit van Washington is daar al in 2006 mee begonnen, schrijft hetzelfde wetenschappelijke nieuwsbulletin op 24 oktober dat jaar.

De wereldberoemde transhumanist, futurist en uitvinder Raymond Kurtzweil, oprichter van Kurzweil Technologies, noemt 2029 als de datum waarop er een definitief omslagpunt zal zijn en de computer het menselijk brein zal evenaren, aanvullen, verbeteren en vervolgens voorbijstreven. Vanaf 2030 zal het onderscheid tussen virtuele en fysieke werkelijkheid weggevallen zijn omdat de hersenen kunstmatig tot een realiteitsbeleving zullen worden gestimuleerd, zegt Kurzweil in een interview voor VBS-televisie. Elk lichaam zal ‘geoptimaliseerd’ zijn met neurologische chips. In 2045 zal er een nieuw ‘verbetert’ mensenras opstaan, de kroon op de eugenetica, als mens en machine zullen samensmelten tot een hybride. Kurzweil noemt deze fusie ‘De Singulariteit.’32 Voor een uitstekende BBC-documentaire over deze materie verwijs ik verder naar Human Version 2.0. (Klik hier voor deze documentaire. Voor het interview met Kurzweil voor VBC-tv, klikhier. Voor zijn lezing over De Singulariteit te Stanford University in 2006, klik hier).

De achtergronden en motieven van de belangrijkste financiers
Sommigen zijn minder enthousiast over Kurzweil en noemen zijn promotie van de gechipte, hybride en reguleerbare Übermensch fascistisch. Anderen vinden het blinde geloof van de van oorsprong Oostenrijkse Kurtzweil in de vooruitgang en goede menselijke intenties, naïef en wijzen op de oorsprong van de behoefte om de mens te beheersen en via eugenetica te verbeteren. Voorstanders werpen tegen dat met hoge ontwikkeling automatisch hoge morele waarden samengaan. Tegenstanders ontkennen dit. De laatsten wijzen op de Nazi’s die zich bij het praktiseren van hun racistische en totalitaire ideologie, ook in de wetenschap, niet lieten leiden door morele principes. Vele hoogontwikkelde mensen als ingenieurs, ontwerpers en artsen, verleenden vrijwillig hun medewerking, ook in Nederland. Een bekend voorbeeld hier te lande is Jacobus Lentz die het ontwerp leverde voor het Nazi-persoonsbewijs, de directe voorloper van het huidige biometrische persoonsbewijs. Het is niet aan wetenschappers om te bepalen waarvoor de technologische ontwikkelingen gebruikt dienen te worden maar aan de financier. Wie betaalt, bepaalt.

In IBM en de Holocaust 33, bewijst Edwin Black de collaboratie van International Business Machines – thans een van de grootste corporaties ter wereld – met Nazi-Duitsland, zoals zovele andere Amerikaanse bedrijven en banken dat deden, aldus de Britse onderzoeksjournalist Anthony Sutton.34 De IBM-Hollerith ponskaart is als het ware de voorloper van het biometrisch persoonsbewijs en de onderhuidse ID-chip. IBM gebruikt hem voor het identificeren en beheersen van concentratiekampslaven. Kurzweil – vol lof over IBM – ziet de elektromagnetische ponskaartmachines als het startpunt van de exponentiele groei van computervermogen in zijn boek The Singularity is Near.35 IBM-voorzitter Thomas J. Watson, lid van de sinistere Bohemian Grove, was een persoonlijk vriend van Adolf Hitler. Joodse concentratiekampslaven krijgen op hun arm een persoonsnummer getatoeëerd corresponderend met het persoonsnummer in de semi-geautomatiseerde Hollerith database, zo kan de gevangene geïdentificeerd en gevolgd worden.36 Evenzo maar op meer ontwikkelde wijze zenden het biometrische persoonsbewijs en de onderhuidse chip een radiosignaal uit dat correspondeert met het persoonsnummer in een centraal biometrisch-verankerd databestand. IBM is de belangrijkste sponsor en grote promotor achter het moederbedrijf van de verichip: Applied Digital Solutions. In Nederland is IBM een van de belangrijkste financiers van het Electronic Commerce Platform. Het internationale ECP werkt samen met de overheid aan ondermeer de totale digitalisering van de economie en organiseert massabeïnvloeding via projecten als ‘digivaardig/digibewust’ (Zie voor verdere toelichting over de IBM-Nazi-Verichip connecties dit korte filmpje. Voor meer connecties met fascistisch Duitsland tijdens WOII, zie anarchiel.com, ‘De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs’).

Zoals de onderzoekers van A Report on the Surveillance Society schrijven, heeft de ‘War on Terror’ een enorme toename van onderzoeksfinanciering en toepassingsmogelijkheden van technieken teweeggebracht die ingezet kunnen worden tegen ‘terrorisme.’ Veel van de financiële ondersteuning van mind-control experimenten komt van een onbekende tak van de Amerikaanse overheid, het militair agentschap voor geavanceerde onderzoeksprojecten: DARPA (Defence Advance Research Projects Agency), stelt bovengenoemde BBC-documentaire Human Version 2.0. Zo investeertDARPA in de ontwikkeling van technieken voor hersensignaalbeïnvloeding, schrijft Science Daily al op 21 augustus 2002,37 zoals de hoogontwikkelde implanteerbare chip genaamd MEA (Multiple Electrode Array), een chip die direct wordt geïmplanteerd in het brein en kan worden aangesloten op een computer.

Onder de codenaam MK ULTRA investeert de Central Intelligence Agency al sinds de vijftiger jaren in technieken voor controle van de menselijke geest, de mind control onderzoeksprogramma’s gebruikmakend van drugs als LSD en PCP, mescaline, amfetamine, insuline inspuitingen, geluidstechnieken en elektroshocks op militairen of psychiatrische patiënten, zonder hun toestemming (klik hier voor een minidocumentaire). De geheime inlichtingendienst laat de experimenten deels uitvoeren door vooraanstaande wetenschappers die met 1500 man sterk onder de naam ‘Operatie Paperclip’ uit nazi-Duitsland zijn ingevoerd en na een identiteitswisseling te werk zijn gesteld bij ondermeer NASA en de CIA. Amerika heeft in de veertiger en vijftiger jaren voor de ‘Koude Oorlog’ experts nodig. Zo worden Werner von Braun, eugenetica arts Joseph Mengele, Klaus BarbieHubertus Strughold en Adolf Eichmann met behulp van de CIA, het Rode Kruis en de Katholieke Kerk naar de Verenigde Staten en Argentinië getransporteerd, schrijft hetAlgemeen Dagblad op 22 september 2008. Prins Bernhard speelt eveneens een belangrijke rol bij de vlucht van Nazi’s naar de Nieuwe Wereld.38

Ook de Rockefellers financieren projecten om de mens te perfectioneren, aldus Dr. Len Horrowitz die verwijst naar John D. Rockefellers Occasional Letter No. 1 waarin hij een gedetailleerd plan beschrijft om de Amerikaanse staatsburger te ‘verbeteren.’ Al in 1901 richt de familie het Rockefeller Institute of Medical Research op.39 Aaron Russo, een bekende Amerikaan uit de amusementsindustrie met films op zijn naam als ‘The Rose’ met Bette Midler en ‘Trading Places’, vertelt over zijn vriendschap met Nicolas Rockefeller en de verwijdering tussen hen nadat hij meer te weet komt over de intenties van deze ultramachtige bankiersfamilie. Russo zegt dat hij direct van hem heeft vernomen dat men streeft naar een samenleving zonder contant geld waarin ieder betaalt met behulp van RFID-techniek in een onderhuids aangebrachte chip (klik hier voor videofragment van interview).

Niets staat nog in de weg: Nederland is klaar voor de onderhuidse chip
Na 21 september moet u ter verkrijging van uw persoonsbewijs uw vingerafdrukken achterlaten die de overheid tezamen met uw gezichtsscan en in de toekomst mogelijk ook uw irisscan en DNA, in een centrale database bewaart, voorzien van uw persoonsnummer waaraan steeds meer andere gegevensbestand gekoppeld zullen worden. Deze centraal opgeslagen biometrische gegevens vormen – aldus de onderzoekers van A Report on the Surveillance Society – het cruciale anker waaraan de autoriteiten alle overige informatie over uw persoon zullen bevestigen. De onderhuidse chip in plaats van een lastig persoonsbewijs dat je steeds maar mee moet dragen en gemakkelijk verliest, is slechts de vervolmaking van deze techniek.

Overal ter wereld zijn er inmiddels mensen die zijn gechipped en op televisie enthousiast verkondigen hoe bijzonder handig zo’n implantaat is voor betaling in een hippe club, het beschermen van hun gezondheid, van kinderen, van de burger tegen ‘levensgevaarlijke’ TBS-ers of ‘terroristen’ en voor het garanderen van de algemene ‘veiligheid.’ De techniek is inmiddels ongemerkt vergevorderd. De reguliere media doen er lacherig over of besteden er geen aandacht aan. Niet alleen kan men injecteerbare nanochips produceren ter grootte van een stofdeeltje, ook is men in staat om u te volgen vanuit de ruimte. Chips kunnen een radiosignaal uitzenden ter vaststelling van bijvoorbeeld uw identiteit maar kunnen ook signalen ontvangen waardoor u manipuleerbaar bent buiten uw eigen wil om. Maximale controle en onderdrukking zijn mogelijk. Wellicht zijn het nog meer de signalen die u ontvangt dan de boodschappen die uw onderhuidse chip verzendt, die het meest uw zelfbeschikking en vrijheid afnemen. Russo zegt dat de gecentraliseerde bank uiteindelijk voor u gaat bepalen, bijvoorbeeld of u nog kredietwaardig bent. Zij kunnen uw chip letterlijk uitzetten. Feitelijk bent u dan veranderd in een mens op afstandsbesturing, aldus Russo.

De Nederlandse overheid heeft sinds de roep om beleid op chipimplantaten bij mensen in 2004, niets ondernomen en lijkt dat ook niet te willen. Ministers verwijzen simpelweg naar de grondwet die door alle uitzonderingen inmiddels verworden is tot een gatenkaas en waaraan de burger bovendien geen wetten kan toetsen op deugdelijkheid. Behalve dat is de Nederlandse overheid haantje de voorste als het gaat om de invoer van nieuwe controle- en repressiemaatregelen, alsmede de introductie van een centrale database met persoonsgegevens en respecteert zij de lichamelijke integriteit van haar burgers niet. De overheid geeft politie, AIVD en burgerwachten verregaande bevoegdheden, organiseert burgerkliklijnen en meldt zich heimelijk aan bij een Europese paramilitaire politiemacht tegen burgeroproer. Intussen worden de spanningen in de maatschappij kunstmatig tot een kookpunt gebracht door dreigende griepepidemieën, oorlogen, klimaatcrises, kredietcrises, massaontslagen, stijgende voedselprijzen, het afbreken van burgerrechten en het uitspelen van bevolkingsgroepen tegen elkaar.

De huidige ontwikkelingen tonen een al maar verdere integratie van mens en computer waarbij chipimplantatie op grotere schaal steeds waarschijnlijker lijkt. Misschien duurt het nog een aantal jaren of staan we ineens voor een voldongen feit met het afkondigen van een noodsituatie. Niets staat nog in de weg: Nederland is klaar voor de onderhuidse chip.

Bron

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later