Het eindspel om de euro

0
Luister naar dit Artikel

In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM-verdrag dat op 11 juli jongstleden door 17 ministers van Financiën van de eurolanden werd ondertekend.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het verdrag volgt op een resolutie die op 25 maart dit jaar werd aangenomen door het Europees Parlement. De parlementen van de eurolanden moeten het verdrag nu nog ratificeren.

Dat houdt in dat onder andere de Tweede Kamer haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag. Door de media wordt nauwelijk aandacht besteed aan het ESM. De suggestie wordt gewekt dat door de stemming op 6 oktober jongstleden het noodfonds wat betreft het Nederlandse parlement reeds een voldongen feit is. Dit is onjuist omdat het op 6 oktober genomen besluit betrekking heeft op het EFSF, de voorloper van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Spel

De OESO waarschuwt voor een recessie. Kredietbeoordelaar Moody’s voorziet problemen voor de gehele EU. Duitsland wil automatische sancties en afdwingbare regels. Tijdens een toespraak die de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorige week in Berlijn hield maakte ze duidelijk dat het deze keer menens is. Ze wil een automatisch ‘durchgriffsrecht’ waarmee de begrotingsdiscipline van de eurolanden wordt afgedwongen. Door wie? Door het ESM, dat als een ministerie van Financiën met vergaande bevoegdheden de economie van de eurolanden controleert en beheert.

Merkel verwoordt hiermee de wil van het Internationaal Monetair Fonds, de Bank for International Settlements en de Europese Centrale Bank. Het spel dat nu in de eindfase is beland lijkt er steeds meer op gericht om de financiële macht in Europa te centraliseren en in handen te geven van de financiële elite, vertegenwoordigd door het IMF en de ECB.

Naar verwachting zullen er weinig politici zijn die zich durven te verzetten tegen de redding van de euro en het hoogheilige financiële stelsel. In de berichtgeving wordt de nadruk gelegd op het noodfonds EFSF. Kredietbeoordelaar Moody’s en hoofdeconoom van Citigroup Willem Buiter stellen dat het huidige noodfonds niet werkt en waarschuwen voor ernstige gevolgen als er niet snel wordt gehandeld. Ongetwijfeld zijn zowel Moody’s als Willem Buiter op de hoogte van het ESM.

Het ESM-verdrag (pdf) bevat onder meer de volgende artikelen:

  • Art. 8: Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro
  • Art 9.3: De ESM-leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen
  • Art. 10.1: De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen (met andere woorden, het ESM kan zonder limiet meer kapitaal vorderen)
  • Art. 27: Het ESM heeft volledige rechtsbevoegdheid als partij in juridische procedures, maar het ESM zelf, haar eigendom, financiële middelen en activa genieten juridische immuniteit
  • Art. 30.1: De bestuursleden, directeuren, hun plaatsvervangers en andere personeelsleden zijn gevrijwaard van gerechtelijke procedures met betrekking tot hun handelen en genieten onschendbaarheid aangaande hun officiële papieren en documenten

Op 17 december 2010 besloot de Europese Raad dat er behoefte was aan een permanent stabiliteitsmechanisme om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties die respectievelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond zijn gestampt om leningen te verstrekken aan landen met te veel schulden.

Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk op dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van het ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.

Uitbreiding bevoegdheden EU

De verdragswijziging kwam er op 23 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van de verdragen van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.

De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: “De EU-leden die de euro gebruiken mogen een stabiliteitsmechanisme oprichten om de stabiliteit van de eurozone als geheel te bewaren.” Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit.

Ook het neerslaan van betogingen en het bespieden van destabiliserende elementen in de eurozone kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag. Het is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is tevens in strijd met artikel 48.6 van de verdragen van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag. Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goedgekeurd dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.

Hoewel de ondertekening door de ministers van Financiën op 11 juli 2011 middels een persconferentie werd aangekondigd aan tientallen journalisten was er de volgende dag geen enkele Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien kwam dat omdat Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verder ging.

Actie

Momenteel is er al sprake van dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard (2.100 euro per EU-onderdaan) naar 1.500 à 2.000 miljard euro, dus twee tot drie keer zo veel. Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu 2012 van maken. Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag.

Als we de laatste democratische strohalm willen benutten om deze dictatuur te verhinderen zullen we pijlsnel zo veel mogelijk burgers wakker moeten schudden en zo veel mogelijk protestmails en brieven moeten sturen aan de Tweede Kamer, politici en politieke partijen. Toekijken of het anderen lukt om dit te bereiken is dan funest.

Het gehele artikel ‘ESM, de nieuwe Europese dictator’ is hier te downloaden.

Bronnen: Spiegelbeeld.nl en Earth-matters.nl

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later