Beste Koning, wij vragen ons af, is uw DNA wel de juiste?

0
Luister naar dit Artikel

Bij een steeds groter deel van de bevolking ontstaat ongeloof en onrust en verbaast men zich over de verhoging van o.a. de koningshuis toelage en de 1,5 miljoen (4000 p/d) van uw dochter Amalia volgend jaar,terwijl u eerder sprak over de broekriem aanhalen en beter de armoede onder jonge kinderen te bestrijden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Met het kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het huis van Oranje-Nassau in de republiek opgehouden te bestaan. Naar vigerend Salische wet is de erfopvolging overgegaan op de volle neef Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens mannelijke nakomelingen.
U is genoegzaam bekend dat voor de Franse tijd van het Koninkrijk Holland de soevereiniteit berustte bij de Staten Generaal.

Eind 1813 is Willem Fredrik, aangestuurd door de Britse minister Castlereagh, uitgenodigd door Haagse notabelen om naar Holland te komen voor een staatsgreep.

In 1814 werd de eerste grondwet goedgekeurd door byzantinisme van de door Willem zelf aangewezen notabelen. Willem noemde zichzelf frappant Willem Frederik van Oranje-Nassau.

In 1815 werd de nieuwe grondwet van Willem afgekeurd door een meerderheid van de notabelen,doch met autoritair en beruchte Hollandse rekenkunde komt Willem toch nog tot een meerderheid van stemmen buiten de keuze van de notabelen om.

De Salische wet en het Castiliaanse stelsel bepaalde de volgorde van erfopvolging en verliep via de patriarchale lijn en hierop gebaseerd is de grondwet van 1815 tot stand gekomen. Pas sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging. De mij ter beschikking staande gegevens geven de indruk dat u op familierechtelijke grond mogelijk aanspraak kunt maken op de erfenis van koning Willem III,maar dit toont geenszins een bloedverwantschap aan met koning Willem I, omdat dit nimmer onomstotelijk is vastgesteld zoals expliciet bedoeld en in opdracht is meegegeven in de grondwet van 1815.

Ook in de grondwet van 1840 en 1848 is bepaald dat de kroon der Nederlanden in opdracht is meegegeven en opgedragen aan de wettige nakomelingen en wel het mannelijke oir, uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina.
Als wettige nakomelingen wordt hier naar mijn mening bedoeld bloedverwanten voortkomende of ontspruitende uit betreffend huwelijk,waarbij voor het huwelijk een geregistreerd partnerschap wordt aangemerkt.

In die tijd kwamen als wettige nakomelingen uitsluitend kinderen uit een geregistreerd partnerschap in aanmerking. Buitenechtelijke nakomelingen waren geen wettige bloedverwanten c.q. nakomelingen. Eerst ver in de twintigste eeuw kwam hier verandering in.

In tegenstelling met de strekking van de voorgaande grondwet is in 1917 dit artikel (zie art.10) onder goedkeuring van uw grootmoeder en een mogelijk staatrechtelijke dwaling, dit grondwetartikel veranderd in:

De kroon der Nederlanden is en “blijft” opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten, om tenslotte in de huidige grondwet wederom te worden aangepast in: het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I,Prins van Oranje-Nassau.

Gelijktijdig staat artikel 24 van de grondwet op gespannen en tegenstrijdige voet met het in de grondwet genoemde artikel 1.Dit was reden(zie hiervoor nota Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 2000-2001 onder nr. 27074) om de wet op de Adeldom te wijzigen juist omdat deze strijdig was met artikel 1 van de grondwet,de Algemene wet gelijke behandeling en diverse internationale verdragen waaronder het BUPO verdrag.

U bent slim en verstandig en het voortbestaan van een monarchie is in uw belang en verantwoordelijkheid.

Ik ben er zeker van dat u niet de intentie heeft,wanneer u het stokje over geeft, de toekomstige koningin op te zadelen met voor haar onoverkomelijke problemen.
Nu de indruk wordt gewekt dat uw opa in het keurslijf van een categorische leugenaar terecht is gekomen is duidelijkheid voor de bevolking een “must” en zou de uitkomsten van een DNA onderzoek de ongerustheid en speculaties weg kunnen nemen.

U is een bewonderenswaardig mens en erudiet en u wilt mij vast wel uitleggen op welke legitieme grond uw grootmoeder,uw moeder en u zelf, staatshoofd is geworden?

Hoogachtend,

Beste lezers ben u hier mee eens laat het ons horen.

Note 1 : Willem IV is vermeend impotent te zijn, zijn kinderen zijn een vraagteken. (Prinses) Carolina draagt
niet de naam Wilhelmina en het vermoeden bestaat dat zij en haar broer Willem V buitenechtelijk kinderen zijn van Anna van Hannover en Stalmeester Douwe Sirtema van Grovenstins!!

Note 2 : Wilhelmina is het buitenechtelijk kind van Emma en niet de dochter van Willem III.Haar biologische vader was S.M.S. de Ranitz een adjudant van Willem III en kamerheer van Emma,tenzij DNA onderzoek anders uitwijst.(Willem III was tijdens de conceptie in 1879 te oud en door syfilis onvruchtbaar)

Note 3: Tot op heden is niet onomstotelijk vastgesteld (DNA wordt geweigerd) dat Juliana een dochter zou zijn van Prins Hendrik.Deze Hendrik was biseksueel en ook hier zou sprake zijn van onvruchtbaarheid en blijft de vraag wie is de biologische vader van de in 1909 geboren Juliana. Nog groter vraagteken is wie de moeder is van Juliana. Steeds meer komt naar voren dat Juliana van een burgermoeder uit Soest zou zijn.

Wilhelmina had 4 miskramen en “kreeg”toen plotseling Juliana ! Na Juliana probeerde Wilhelmina na twee jaar opnieuw een (eigen) kind te krijgen. Dit werd na twee maanden de vijfde miskraam. De vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met de door haar opgelopen syfilis. Naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was.Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis.In ieder geval had zij 5 miskramen. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk middels het toen ontdekte middel Salvarsan.

Staatsrechtelijke dwaling:

Door Willem I (waar het koningshuis zich op beroept) is in 1815 in de grondwet vastgelegd en IN OPDRACHT MEEGEGEVEN dat De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk.

In die tijd kwamen bij de adel als wettige nakomelingen uitsluitend in aanmerking, bloedverwanten uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina.

Bastaards(buitenechtelijke) kinderen waren taboe en werden als niet wettige nakomeling gezien. De Salische wet is eene verzameling van wettelijke bepalingen der oude Franken, in de middeleeuwen; in het bijzonder, het tweeënveertigste artikel daarvan, krachtens hetwelk de vrouwen van de regering of troonsopvolging worden, uitgesloten. Eerst sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging.

Wilhelmina veranderde dit in 1917 in art 10 van die grondwet in:
De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten.

Als wettige nakomelingen kwamen toen ook geen Bastaard kinderen in aanmerking en tevens was middels deze Grondwet wijziging geen gevolg meer gegeven aan de opdracht die Willem I meegaf voor zijn opvolgers n.l. pure bloedverwanten uit een tegenwoordig huwelijk. Derhalve en mogelijk “onrechtmatige” wijziging van de Grondwet met Staatsrechtelijke dwaling!

Wanneer dit artikel niet in de Grondwet was verankerd heette dit discriminatie!

Bernhard van Lippe Biesterfeld 1911-2004 Een document bij de universiteit Berlijn laat zien dat Bernhard 27 april 1933 lid werd van de NSDAP en SA.Daaronder zie je de vermelding FLIEGERSTURM.Het document is ondertekend door Bernhard.

Dit document bestaat uit een linker- en rechterhelft (een tweeluik).Opmerkelijk is dat de linkerhelft(schoolresultaten)met een pen is ingevuld en de rechterhelft (lidmaatschap NSDAP/SA) met een potlood is ingevuld.Een ingeschakelde grafoloog kon niet vaststellen of beide helften door één persoon is ingevuld. Of deze grafoloog verstaat zijn vak niet of een oranje invloed c.q. hiërarchische ondergeschiktheid,byzantinisme, speelt een mogelijke rol.

De grootste vijand van eerlijk en oprechtheid is de dwangmatige onderdanigheid voor authoriteit. Uit gegevens bij fam. van Bernhard blijkt deze streng anti joods te zijn opgevoed terwijl zijn lidmaatschap bij de NSDAP en SA in 1933 wordt gebagatelliseerd,doch wanneer de koninklijke familie in 1938op het geschonken schip Piet Heijn in de Duitse wateren vaart met de Nazi hakenkruis vlag in de mast krijgt dit gebagatelliseerde lidmaatschap een heel andere lading.(Verwijzende naar de TV/NOS uitzending d.d. 08 maart 2010).

Bernhard komt naar voren als een categorische leugenaar.Zo ontkende hij stelselmatig lid te zijn van de NSDAP en loog hij als enig student naar school te gaan met een Maybach.Huize Bernhard zat financieel aan de grond en wel zo erg dat moeder Armgard uit haar villa werd gezet. Bernhard had tot 3 keer toe vergeefs, bemiddelde Duitse adellijke dames, een huwelijks aanzoek gedaan tot het met Juliana lukte.

Vervolgens heeft hij voor zijn moeder Armgard 3 maal een schadevergoeding bewerkstelligd voor een totaal bedrag van f. 1000.000,- waarvoor hij haar in Diepenheim een villa kocht en met de centen van Juliana liet opknappen.

In 1937 had Bernhard al brieven aan Hitler geschreven. Deze zijn in Trouw gepubliceerd op 23 december 2004.

Volgens Edwin de Roy van is De hele Hofmans-affaire een creatie van Bernhard en zijn Warmelo-clan ten einde te voorkomen dat de brieven die hij aan Hitler en Himmler heeft geschreven in de zomer van 1942 (drie in totaal, waarvan er twee mede ondertekend zijn door Juliana) het daglicht in de nationale en internationale pers zouden zien.

Nu naar voren komt dat Bernhard op valse grond de Duitse titel prins aannam{zijn opa was regent(bestuurder namens een ander)van het vorstendom Lippe en behoorde NIET tot het vorstenhuis Lippe}en tevens de indruk gewekt wordt dat ook Juliana op valse grond de naam en titel Nassau van Oranje aannam kan er niet langer gesproken worden van een koninklijk huwelijk,zelfs niet van een morganatisch huwelijk,maar slechts van een burgelijk huwelijk.Hiermee gaat het koningshuis als een sprookje uit.

Bronnen:

INDIGNATIE

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later