Vraag: is het waar dat straling invloed op de gezondheid kan hebben?

0
Luister naar dit Artikel

Antwoord

Ja dat is waar.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Elektromagnetische straling heeft invloed op mens, dier en natuur

Het is een wetenschappelijk bewezen feit dat elektromagnetische velden oftewel ‘straling’ een effect hebben op mens, dier en milieu. Elk land heeft veiligheidlimieten vastgesteld voor de hoeveelheid straling waaraan haar burgers blootgesteld mogen worden, maar deze limieten kunnen per land verschillen. En er zijn EU-richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid die moeten voorkomen dat werknemers ziek worden door straling.

De vraag is dus niet of straling invloed kan hebben op de gezondheid, maar of het schadelijk voor de gezondheid is, in welke mate het schadelijk is, bij welke veldsterktes en wat precies de effecten op de gezondheid zijn op lange termijn; dáárover is nog geen overeenstemming.

Deskundigen staan lijnrecht tegenover elkaar als het over straling gaat

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling schadelijk voor de gezondheid is maar er zijn ook legio onderzoeken die dit niet aantonen. Deskundigen staan lijnrecht tegenover elkaar als het over dit onderwerp gaat. Berichten in de media spreken elkaar tegen en het ene land neemt maatregelen en licht burgers voor waar andere landen besluiten dat niet doen. De waarheid is dus lastig te vinden.

Terwijl er vanuit onze overheid geruststellende geluiden klinken, blijkt er wel degelijk ‘iets’ aan de hand te zijn met onze dagelijkse portie straling. De Raad van Europa adviseert sinds 2011 wifi en mobiele telefoons uit scholen te weren. Frankrijk verbiedt sinds januari 2014 reclame op alle draadloze apparaten voor kinderen onder de 14 jaar (denk aan tablets, gaming, mobiele telefoons) en mobiele telefoons staan sinds 2012 op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’van de WHO. Zelfs op de website van het Nederlandse Kennisplatform Elektromagnetische Velden is een video te vinden waarin prof. dr. ir. Michiel Haas oproept om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Ook maken steeds meer mensen melding van gezondheidsklachten die ze zelf in verband brengen met straling. Maar op de vraag of blootstelling aan straling schadelijk is voor de gezondheid, en in welke mate, daar is dus nog geen éénduidig antwoord op. Meer onderzoek, met name ook naar de langetermijneffecten, is nodig.

Langetermijneffecten van straling zijn reden tot zorg

Draadloze technologie is ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten voldoende onderzocht en bekend zijn. We weten dus nog niet wat de effecten daarvan op langere termijn zijn en of het al dan niet schadelijk is. Meer onderzoek (en tijd) is nodig om uitsluitsel te krijgen. Ondertussen worden onze kinderen met een vanzelfsprekendheid dagelijks langdurig blootgesteld aan straling alsof het bewezen veilig is. Wel wordt er steeds meer gewaarschuwd (óók door overheden) om uit voorzorg blootstelling aan straling te verminderen daar waar dat mogelijk is.

Uit onderzoeken blijkt dat met name de langetermijneffecten reden zijn tot zorg. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek van de Zweedse professor Olle Johansson waaruit blijkt dat de vijfde generatie muizen blootgesteld aan wifi-frequenties onvruchtbaar is. En ook al zijn mensen niet exact te vergelijken met muizen, of met petrischaaltjes in laboratoria, en ook al zou dit probleem pas over ca. 150 mensenjaren gaan spelen, het zijn wel signalen.

Het lijkt het erop dat met name kinderen en de ongeboren vrucht risico lopen. Steeds meer artsen en wetenschappers waarschuwen dan ook om de blootstellling van zwangere vrouwen en kinderen te reduceren, zoals bv in  het onlangs gelanceerde Amerikaanse  Baby Safe project, of het inititatief ‘ Doctors for safer schools“.

Artsen luiden de noodklok in het Het Freiburger Artsen-appèl

Wereldwijd signaleren steeds meer artsen, specialisten en medische wetenschappers een toename aan gezondheidsklachten ten gevolge van straling. Sinds 2002 hebben meer dan 1000 artsen en meer dan 36.000 mensen wereldwijd het Freiburger Appèl ondertekend waarin ze onderschrijven dat ze een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken hebben geconstateerd. En waarin ze bevestigen dat deze toename van gezondheids- en welzijnsproblemen gelijktijdig op treedt met een toename van stralingsbelasting in de leefomgeving bijvoorbeeld door de installatie van een zendmast of gebruik van mobiele telefoon en/of draadloze (DECT) huistelefoon. Het Appèl is een oproep om de blootstelling van de bevolking aan deze velden te verlagen, een bewustere omgang met elektrische en draadloze technologie te stimuleren en beleid te baseren op alle wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften en hierop geen schifting toe te passen zoals de Nederlandse Gezondheidsraad doet.

Elektromagnetische straling: een prikkelbombardement

Niet alleen artsen, maar ook mensen zelf maken steeds vaker melding van gezondheidsklachten ten gevolge van blootstelling aan straling. Voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels (o.a. HSP, ADD, ADHD, PDD-NOS en autisme) kan straling van draadloze technologie worden ervaren als een bombardement aan prikkels. Dit heeft te maken met de onnatuurlijk hoge frequentie en  intensiteit, onnatuurlijke golfvorm (geen sinusvorm maar een blokvorm) en een onnatuurlijk patroon (gepulseerd) . Ook al is straling niet te zien of te horen, ons zenuwstelsel neemt het wel waar. Deze prikkels kunnen bijdragen aan het ontstaan van klachten als concentratieproblemen, vermoeidheid, slaapproblemen of hyperactiviteit en soms zijn ze er misschien zelfs wel de oorzaak van. Zeker voor sensitieve kinderen is uit het bewust omgaan met straling veel winst te behalen en zijn voorzorgsmaatregelen, ook op school, geen overbodige luxe.

De nadruk in beleid met betrekking tot straling ligt op kinderen

In het advies van de Raad van Europa en in het beleid  in de landen om ons heen ligt de nadruk op kinderen. Aangenomen wordt dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor de mogelijk negatieve gevolgen van straling. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en ook hun schedel is meer doorlaatbaard voor straling van de mobiele telefoon, zoals op onderstaande foto te zien is.

effect straling kinderen

Mocht in de toekomst blijken dat straling van draadloze technologie tóch schadelijk is, dan heeft blootstelling voor hen de meeste gevolgen. Vandaar dat bij kinderen de meeste voorzichtigheid is geboden en beleid zich in eerste instantie richt op het beschermen van deze groep.

Welke klachten kun je krijgen van elektromagnetische straling?

Mensen die aangeven last te hebben van straling maken melding van onder andere de volgende klachten:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • slecht slapen
 • hartkloppingen
 • misselijkheid
 • spanning
 • geirriteerdheid
 • oorsuizen
 • concentratieproblemen
 • spierpijn

Een uitgebreide lijst van gezondheidsklachten is hier te vinden.

Wetenschappers maken daarbij nog melding van:

 • effecten op vruchtbaarheid
 • DNA schade
 • lekker hersen-bloedbarriere
 • kanker
 • neurologische ontwikkelingsstoornissen

Conclusie

Dat straling effect kan hebben op ons lichaam is iets wat al langer bekend is en wat ook erkent wordt. Maar dat iets gezondheidklachten kan veroorzaken is voor de wetenschap en politiek iets wezenlijk anders dan ‘schadelijkheid‘. Schadelijkheid gaat over effecten als kanker, DNA-schade en onvruchtbaarheid en dit zijn reden tot voorzorgsmaatregelen. Gezondheidsklachten gaan over hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid etc en zijn veel minder, tot niet, een reden om maatregelen te nemen. Als dat zo was zou de overheid meer dan de helft van alle producten in de supermarkt uit voorzorg uit de schappen moeten halen.
Dus zelfs al zou straling in de toekomst niet schadelijk bevonden worden, dat neemt niet weg dat het bij een groep mensen gezondheidsklachten veroorzaakt. Klachten die het gevoel van welbevinden én kwaliteit van leven negatief kunnen beïnvloeden.

Bron: http://www.kinderenenstraling.nl/wetenschap/straling-op-de-gezondheid/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later