dinsdag, september 27

Pas op! Geld sparen kost geld – Negatieve rente, de laatste stuiptrekking?

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

De wereld wordt al eeuwenlang geteisterd door een financieel stelsel, waarvan het nooit de bedoeling is geweest om de mensheid te dienen. Het is ontstaan in het feodale tijdperk en de voordelen ervan waren voor een kleine elite. Deze basiskaraktertrek heeft het financiële stelsel tot de dag van vandaag behouden.  De vermogensverdeling  wordt al jarenlang  in de hele wereld met een enorm tempo schever. Er is sprake van een gigantische opeenhoping van het bezit bij 0,01% van de mensheid. Een onmetelijke rijkdom, die ten koste gaat van de rest. Tegelijkertijd is de economie niet meer in beweging te krijgen, de positieve berichten in de media ten spijt. De pogingen van de centrale banken om de economie tot groei te brengen door er nieuw geld in te pompen, leveren weinig werkelijk effect op. Het geld blijft ‘bovenin’ hangen, omdat het financiële stelsel nu eenmaal zo in elkaar zit. De haast wanhopige  stap die inmiddels is genomen, is negatieve rente. Het lijkt veel op een  laatste stuiptrekking van een stelsel dat zijn uiterste houdbaarheidsdatum al lang voorbij is.

Geld

Geld heeft drie functies: het is een ruilmiddel, een rekeneenheid en een oppotmiddel.  Rente vragen voor het uitlenen van geld is vooral in de westerse wereld een vanzelfsprekendheid. Immers, je zet je geld op de bank die het uitleent aan een jou onbekend iemand en dan is het logisch dat je daar een vergoeding voor krijgt, toch? De wereld wordt stevig door elkaar geschud voor degenen die ervan overtuigd zijn dat dit vanzelfsprekend is. Negatieve rente staat immers haaks ten opzichte van deze overtuiging.  Je moet geld betalen voor het geld dat je spaart…? Dat klopt toch niet! Nee, het klopt niet in een systeem dat als een van de pijlers heeft dat geld een oppotmiddel is en dat je erop mag rekenen, dat je meer terug krijgt dan wat je een jaar of meer geleden op de spaarrekening zette. Bovendien betaal je ook nog belasting over je spaargeld, omdat de overheid ervan uit gaat, dat je er 4% rente op krijgt, waarvan de belastingdienst er – boven de franchise – 30% van ‘mee’ wil hebben.

Waarom dan negatieve rente? Omdat de financiële autoriteiten, voor Nederland is dat de Europese Centrale Bank (ECB),  de geldeconomie willen sturen op twee doelstellingen; dat de prijzen van goederen en diensten stabiel blijven en dat de inflatie net onder de 2% blijft. Hiervoor gebruikt de ECB rente als stuurmiddel.

Hapert de economie?

In september 2008 viel het doek voor de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Er ging een schokgolf door de wereld. De bankencrisis volgde en in veel landen kwamen banken en verzekeringsbedrijven zwaar onder druk te staan. Er volgden meer faillissementen en de financiële sector zou zonder de omvangrijke steun die wereldwijd door veel overheden werd geboden, waarschijnlijk voorgoed zijn gecrasht.

De financiële sector werd overeind gehouden met enorme bedragen aan geld van de burgers van onder meer de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Japan en van de eurolanden, waaronder ook Nederland. Erkentelijkheid hiervoor naar de belastingbetalers zat er bij de financiële sector niet in. Evenmin is er sprake van erkenning voor de rol die de financiële sector heeft gespeeld bij het ontstaan van de crisis. De banken en verzekeringsbedrijven hebben hun eigen straat schoongeveegd, door de balans zo goed mogelijk op orde te brengen c.q. de pijn te camoufleren en vooral door de burgers te bestraffen voor hun onverantwoorde leengedrag. De drempel om te kunnen lenen werd verhoogd door hogere eisen en voorwaarden te stellen aan de kredieten en leningen vragende bedrijven en particulieren. Het werd daardoor moeilijker voor bedrijven  – vooral het midden- en kleinbedrijf- om te investeren en voor particulieren om bijvoorbeeld een hypotheek te krijgen voor de koop van een woning.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van de economie en werkgelegenheid. Omdat het niet goed gaat met het MKB, gaat het ook niet goed met zowel de economie als met de werkgelegenheid. De economie is daardoor nog afhankelijker geworden dan ze al was van het buitenland en in het bijzonder van multinationale ondernemingen.  Zolang de kruimels van de multinationale ondernemingen nog op het bord van MKB ondernemingen komen, is er inkomen. De lokale en regionale economie verkommert echter doordat het niet goed gaat met het midden- en kleinbedrijf. Bovendien verdwijnt er veel koopkracht uit de lokale en regionale gemeenschappen doordat de inkopen worden gedaan bij multinationale ondernemingen, die hun winsten grotendeels uitkeren aan aandeelhouders ‘aan de andere kant van de wereld’.

Verder  is er door het internet een verandering in het koopgedrag. De onlinemarkt, die vooral door grote bedrijven wordt gedomineerd,  is goed voor ongeveer 20% van alle bestedingen. Tegelijkertijd loopt de consumptie sinds het uitbreken van de crisis terug. Dit geldt vooral voor de aanschaf van duurzame goederen. Er wordt wel meer gespaard. Minder consumptie – vooral van duurzame goederen- en meer spaargeld. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er bestedingsweerstand is. Komt dit voort uit angst voor de toekomst? Uit verzadiging bij de kopers? Of uit een veranderende houding naar consumptie?

Negatieve rente

Wat heeft het bovenstaande te maken met negatieve rente? Ik kom terug op de financiële autoriteiten, die het als hun Hoge Missie beschouwen om de economie te sturen via het geld. En dat lijkt maar niet te lukken, want een reeks van renteverlagingen en kwantitatieve verruimingen door nieuw geld in de markt te brengen,  heeft er niet toe geleid dat de economie de weg naar omhoog overtuigend heeft gevonden.

Wat begrijpen de bankiers niet, waardoor ze blijven doorgaan op een doodlopende weg? Ze lijken niet te begrijpen dat de economie geen machine is, die je harder of minder hard kunt laten lopen door aan een paar knoppen te draaien. De economie wordt gedreven door emoties, waarvan angst en hebzucht de krachtigste zijn. Als mensen geen vertrouwen hebben in de toekomst en wel de mogelijkheid om hun hebzucht te bevredigen door geld voor zich te laten werken als ze er voldoende van hebben, terwijl tegelijkertijd door de technologisering van de samenleving inkomen uit werk steeds moeilijker wordt, dan zijn de gevolgen hiervan catastrofaal. Sinds het uitbreken van de crisis is het vermogen van een relatief klein aantal mensen in een enorm tempo toegenomen en bij een relatief groot aantal mensen een steeds groter tekort ontstaan.

Helpt negatieve rente om mensen weer meer koopbereid te maken? De velen die te weinig geld hebben om na de betaling van hun vaste lasten geld aan andere zaken te kunnen besteden, krijg je er niet door in beweging. De middengroep met wat spaargeld zal eerder het geld van de bank halen dan het te gaan besteden. Er is immers geen vertrouwen in de toekomst. Bovendien zakken de prijzen, dus levert uitstel van koop voordeel op. De groep rijken zal niet meer gaan besteden onder de druk van negatieve rente. Het is voor deze groep eerder een aansporing om andere wegen te zoeken voor het verder vergroten van hun vermogen en er zijn meer dan voldoende adviseurs die hen op die wegen willen gidsen. Kortom, negatieve rente werkt contraproductief .

Speciaal voor de middengroep hebben economen bedacht dat het contante geld moet worden afgeschaft.  Dan is er niet meer de mogelijkheid om het geld van de bank te halen en in een kluis te stoppen.  Omdat de reden om niet te besteden geen vertrouwen in de toekomst is, wordt met het afschaffen van contant geld het paard achter de wagen gespannen. Mensen gaan niet onder druk hun geld besteden als de angst voor wat komen gaat overheerst.

Silvio Gesell, vrije econoom

Binnen het kader van het huidige financiële stelsel gaat negatieve rente tegen de beweging van het systeem in en leidt het tot grotere problemen. Het huidige financiële stelsel is gebaseerd op positieve rente. Geld met geld verdienen is er onverbrekelijk mee verbonden.  Het klopt niet om € 95 terug te krijgen van de bank voor de € 100 die een jaar geleden op de spaarrekening werd  gezet.

Volgens Silvio Gesell (1862-1930) is het juist wèl kloppend dat je minder terug krijgt dan wat je hebt ingelegd. Planten, dieren, bomen, mensen;  alles sterft zegt Gesell. Datzelfde geldt ook voor zaken zoals auto’s, tv’s, computers’, een huis enz. Waarom zou geld dan eeuwig zijn? Geld moet volgens hem, parallel aan het natuurlijke proces en ‘de gang der dingen’, sterven. Gesell had een geheel andere visie op geld. Hij zag geld als waardedrager. Dus de waarde van iets natuurlijks zoals een hoeveelheid graan komt tot uitdrukking in het geld.  Hij gaf daarbij een voor zijn tijd kloppend voorbeeld: ‘Veronderstel dat  je graan opslaat in een pakhuis en dat het op dat moment een waarde heeft van € 1.000. Als je het een jaar later uit het pakhuis haalt dan heeft het niet meer dezelfde waarde, want de muizen en ratten hebben eraan gevreten en een klein deel ging verloren door schimmel. De waarde is na een jaar € 950.’

Oppotten van geld is volgens de ideeën van Gesell zinloos, want wat heb je eraan om het in de kluis te stoppen als je door het nu te besteden er meer mee kunt doen dan over een jaar?

Gesell’s visie is door de Wörgl tot uitvoering gekomen.

‘Rond 1932 vond er in het Oostenrijkse plaatsje Wörgl een economisch experiment plaats dat tot op de dag van vandaag allerlei monetaire hervormers inspireert. Zich baserend op de economische theorie van Silvio Gesell voerde de toenmalige burgemeester Michael Unterguggenberger een nieuwe lokale munt in en wist daarmee in zeer korte tijd de werkloosheid drastisch te verminderen. Het succes vond echter geen navolging omdat de regering van Oostenrijk, op advies van de nationale bank, verdere experimenten verbood.’

(bron: financieel.info.nu)

Gesell had het niet over rente, geld is volgens zijn visie niet iets waarmee je geld kunt verdienen. Prof. Dr. Margrit Kennedy die haar visie baseert op die van Silvio Gesell noemt rente tegennatuurlijk. Ze illustreert dit met het volgende voorbeeld :  ‘een munt met de tegenwaarde van 1 euro in het jaar 0 gestort op een spaarrekening met een samengestelde interest van slechts 2% heeft 2000 jaar later een astronomische waarde, gelijk aan die van 132 miljard ton goud.’

Conclusie

De crisis heeft, behalve dat het veel angst heeft gegenereerd, ook een ontstellend gebrek aan inzicht bij de financiële autoriteiten aangetoond  over wat geld is. De experimenten die worden uitgevoerd om de economie weer aan de praat te krijgen missen daarom hun doel. Er is een herziening nodig van geld en waarde. Het oude paradigma, waarin geld centraal staat in het economisch handelen, moet worden vervangen door een nieuw paradigma waarin de waarde die de mens produceert door goederen en diensten voort te brengen en niet te vergeten de mens zelf de kern vormt. Geld mag niet dominant zijn en schuld al helemaal niet. Als de autoriteiten het vertrouwen van de burgers zouden willen terugwinnen, dan moet het huidige financiële systeem zo snel mogelijk worden vervangen door een op het nieuwe paradigma gebaseerd stelsel.

© Ad Broere, econoom en vrijspreker

Bron

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster