Henk en Ingrid worden genaaid: PVV is voor TTIP, dus worden overgeleverd aan de VS

0
Luister naar dit Artikel

De Facebookpagina Alternatieve Media Nederland publiceerde onlangs een ingezonden lijst waar de PVV zich eigenlijk mee bezig heeft gehouden en wat blijkt: de PVV komt helemaal niet op voor de gewone man. Ze naaien Henk en Ingrid minstens net zo hard als de VVD en de PvdA dat jarenlang hebben gedaan. Nu zeggen ze er alleen bij wat ze van hun extremistische pro-Israël geldschieters, waaronder David Horowitz, moeten zeggen. En dat bevalt Henk en Ingrid erg goed. Het platform JOUW RECHT VAN SPREKEN heeft zich in de zaak verdiept en onderzoekt het werkelijke stemgedrag van de PVV, zoals te lezen op hun Twitterpagina.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


tweet 1

PVV modaal denkt namelijk dat onze senioren in hun poepluiers liggen, omdat we een paar vluchtelingen opvangen of dat het ligt aan Marokkaanse pensioengerechtigden die zich krom hebben gewerkt voor hun pensioen en daar in Marokko van genieten. We dagen PVV fans uit om onderstaand verhaal te weerspreken of uit te leggen hoe het ziofascistische paard van Troje dan wel opkomt voor de gewone man. Tot dan, snaveltjes toe en lekker weer racistisch zijn in achterkamertjes en bruine kroegen.

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.
2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag.
Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.
3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.
4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.
5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.
6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.
7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.
Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere
investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.
8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.
9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.
10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer.
Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politie-agent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.
11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.
12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.
13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.
14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weersbestendig te worden gemaakt
en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.
15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.
16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer.De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.
17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand.De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.
18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.
19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.
20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.
21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.
22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.
23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.
24. En paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen….

Aan deze imposante lijst van PVV-misleiding zijn door journalist Willem Groeneveld nog drie punten toegevoegd, zo is te lezen onder de Facebookpost:
1 PVV is voor verdere liberalisering van de sociale huursector.
2 PVV is voor TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals.
3 PVV stemde tegen de miljonairsbelasting waarmee gat tussen arm en rijk zou moeten slinken.

PVV pocht dat ze er voor de gewone man zijn, om stemmen te winnen, maar is in praktijk een trekpop van zionistische en erg rechtse groeperingen in Amerika en Israël.

tweet 2

Kom op Geert Wilders, doe eens helder zijn. Altijd maar een uitgesproken mening over van alles en nog wat, maar als we over een heel belangrijk dossier vragen stellen is het stiller dan in een gereformeerde kerk in Riyad. Wat, beste PVV’ers, is jullie mening over TTIP?

Normaal gesproken stemt de PVV tegen alles waarmee de Nederlandse soevereiniteit beperkt wordt, of het nu het geven steun aan vluchtelingen op Europees niveau is of een klimaatverdrag. Helemaal prima, dat is lekker overzichtelijk. Als we binnen zijn historie echter sorteren op stemgedrag (loyal, rebel, absent of didn’t vote) dan blijkt dat Stuger nooit wil stemmen als het over TTIP gaat (overzicht: zie onder). Wanneer dat onderwerp door het EP gaat dan doet Stuger een Tofik Dibi bij het UWV: wel je zakken vullen als volksvertegenwoordiger, maar wat doen ho maar.

TTIP is duidelijk een inperking van de Nederlandse soevereiniteit, omdat er alternatieven voor rechtsspraak worden geformuleerd waarmee bedrijven overheden aan kunnen klagen. Ook is het maar de vraag of de Tweede Kamer erover mag stemmen, wat een nieuwe dimensie aan het begrip ‘nepparlement’ geeft. Dan hadden we een duidelijk ‘nee’ verwacht maar in plaats daarvan is er de stelselmatige onthouding. Net als de andere aluhoedjes bij de koffieautomaat denken we dat dat te maken heeft met de Amerikaanse en Israëlische Geertschieters van geld. Maar dat kunnen we nog niet bewijzen. Wordt vervolgd.

TTIP1

ttipttip

In het EP is men een ‘rebel’ als men tegen de aanwijzing van de fractieleider in stemt, ‘loyal’ als dat wel gebeurt. Klinkt inderdaad behoorlijk ondemocratisch maar dat is hoe het gaat. Uit het overzicht van de 715 leden blijkt dat alle partijen intern verdeeld zijn, maar wel een sterke neiging in een bepaalde richting hebben. Opmerkelijk genoeg weigert bijvoorbeeld Olaf Stuger kleur te bekennen.

pvv

Als er in het Europees parlement (EP) gestemd wordt over het Trans-Atlantische handelsverdrag stemt de PVV niet voor, niet tegen, maar niet. Dat blijkt uit dit overzicht van Votewatch.

ttip

Bron: http://stopdebankiers.eu/henk-en-ingrid-worden-genaaid-pvv-is-voor-ttip-dus-worden-overgeleverd-aan-de-vs/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later