De Nieren genezen met natriumbicarbonaat (zuiveringszout!)

5
7809

Natriumbicarbonaat is niet alleen een uitstekend middel voor natuurlijke chemotherapie, omdat het O2 niveaus door verhoogde alkaliteit aan de cellen verhoogt, maar het is ook een van de meest fundamentele middelen tegen nierziekte.

Nieuw onderzoek door Britse wetenschappers van het Royal London Hospital laat zien dat natriumbicarbonaat de voortgang van chronische nierziekte drastisch kan vertragen. We hebben geen duizend jaar aan tests nodig om iets eenvoudigs als water te begrijpen en het is exact hetzelfde met bicarbonaat, wat altijd aanwezig is in de beste drinkwateren. Bicarbonaat werkt om de ATPase stimuleren omdat het daar direct op inwerkt.

Het eenvoudige huishoudelijke product dat wordt gebruikt voor het bakken, schoonmaken, de behandleing van bijensteken, de behandeling van astma, kanker en zure oprispingen is zo effectief bij de behandeling van nierziekte dat het voorkomt dat patiënten aan nier machines moeten worden gezet.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of the American Society of Nephrology. Bicarbonaat is een echt sterk universeel geconcentreerd geneesmiddel met hoge voedingswaarde, dat effectief werkt in veel klinische situaties die we normaal niet zouden bedenken. Het is een uitstekende eerste hulp en intensive care geneesmiddel, dat het leven van een persoon kan redden in een hartslag, en het is ook een supermarkt-item dat u zo uit het schap kunt nemen en gebruiken voor meer dingen dan men zich kan voorstellen – waaronder luieruitslag.

Dr. SK Hariachar, een nefroloog die toezicht houdt op de Nier Hypertensie Unit in Tampa Florida verklaarde, bij het zien van het onderzoek naar bicarbonaat en nierziekten, “Ik ben blij met de bevestiging van wat we al zo lang zien. Ik heb mijn patiënten vele jaren behandeld met bicarbonaat in pogingen om de noodzaak voor dialyse te vertragen, en nu hebben we eindelijk een legitieme studie om dit te ondersteunen. Dat niet alleen, we hebben ook de toegevoegde informatie dat sommigen die al gedialyseerd worden hun conditie kunnen omkeren met het gebruik van natriumbicarbonaat”.

John, een dialyse technicus in hetzelfde instituut als Dr. Hariachar, die vroeger zelf aan dialyse werd blootgesteld gedurende 2 jaar als gevolg van nierfalen, zag dat zijn nieren wonderbaarlijk weer gingen functioneren tot het punt waar dialyse niet meer nodig was. Hij stelt dat hij orale doses natriumbicarbonaat kreeg voorgeschreven gedurende zijn behandeling, en neemt het nog steeds dagelijks om herhalingen van nierfalen te voorkomen. Dr. Hariachar handhaaft echter dat niet iedereen geholpen zal kunnen worden door het nemen van bicarbonaat. Hij zegt dat die patiënten die moeite hebben met het uitscheiden van zuren, zelfs met dialyse met behulp van een bicarbonaat dialysaat bad, dat, “orale bicarbonaat het verschil maakt.”

Nieren produceren Bicarbonaat,dat deel van de pancreas is sterk genegeerd in de behandeling van diabetes hoewel het stoornis een goed gedocumenteerde toestand is. De alvleesklier is primair verantwoordelijk voor de productie van enzymen en bicarbonaat noodzakelijk voor een normale vertering van voedsel. Bicarbonaat is zo belangrijk voor de bescherming van de nieren dat zelfs de nieren beginnen met het produceren van bicarbonaat en nu weten we het gemeenschappelijke kenmerk van diabetes en nierziekten. Wanneer het lichaam wordt geraakt door reducties in bicarbonaat wat deze twee organen uitstoten, ‘zure omstandigheden bouwen zich op en vervolgens begint de gehele lichaam fysiologie te verslechteren. Eveneens wanneer zuur opbouw de de normale bicarbonaat capaciteit van deze organen overtreft, begint cellulaire verslechtering.

De nieren alleen produceren ongeveer tweehonderdvijftig gram (ongeveer een half pond) bicarbonaat per dag in een poging om zuur te neutraliseren in het lichaam. De nieren controleren en beheersen de zuurgraad of het “zuur-base” (pH) evenwicht van het bloed. Als het bloed te zuur is, maken de nieren bicarbonaat aan om de pH-balans te herstellen. Indien het bloed te alkalisch is, dan scheidt de nier bicarbonaat in de urine om het evenwicht te herstellen. Zuur-base balans is het netto resultaat van twee processen, eerst het verwijderen van bicarbonaat na waterstofionen productie van het metabolisme van voedingsbestanddelen; tweede, de synthese van het “nieuwe” bicarbonaat door de nieren.

Het wordt gesteld dat normale volwassenen die gewone Westerse diëten volgen chronische, laaggradige acidose hebben die toeneemt met de leeftijd. Deze overmaat aan zuur of acidose, wordt beschouwd als een bijdrage aan vele ziekten en dragen bij aan het verouderingsproces. Acidose komt vaak voor wanneer het lichaam niet voldoende bicarbonaat ionen (of andere alkalische stoffen) produceert om de zuren te neutraliseren in het lichaam voortkomend uit de stofwisseling door bijvoorbeeld het drinken van zeer zure dranken zoals cola, en we zien zelfs verslagen over gebotteld mineraal water dat te zuur is.

Acid-buffering via base suppletie is een van de belangrijkste rollen van dialyse. Bicarbonaatconcentratie in het dialysaat (oplossing die water en chemicaliën (elektrolyten) bevat) dat door de kunstnier gaat om overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed te verwijderen, ook genaamd “bad.”) Worden aangepast om een midweek pre-dialyse serum van bicarbonaat concentratie van 22 mmol / l te bereiken. Het gebruik van natriumbicarbonaat in dialysaat is aangetoond in studies dat het qua metabolisme aspecten kan beheersen en beide behandelingsgroepen tolerantie en levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren. Bicarbonaat dialyse, in tegenstelling tot-acetaat vrij biofiltreren, activeert mediatoren van ontsteking en apoptose.

Een van de belangrijkste redenen waarom we zuur worden is door overconsumptie van eiwitten. Het eten van vlees en zuivelproducten kan het risico op prostaatkanker verhogen, suggereert onderzoek. We zouden hetzelfde voor borst- en andere kankers kunnen zeggen. Omgekeerd zijn mineralen tekorten een andere reden en als je dat combineert met een hoge eiwitinname bij een afnemende inname van mineralen heb je een ziekte in de maak door het verlagen van de pH in zeer zure omstandigheden. Wanneer eiwitten afbreken in ons lichaam resulteert dat in sterke zuren.

Tenzij een behandeling daadwerkelijk zure toxines verwijdert uit het lichaam en de zuurstof verhoogt, in water en voedingsstoffen zullen de meeste medische ingrepen op niets uitlopen. Deze zuren worden uitgescheiden door de nieren, omdat ze zwavel, fosfor of stikstof bevatten die niet kunnen worden afgebroken tot water en kooldioxide om te worden verwijderd als de zwakke zuren. In hun passage door de nieren moeten deze sterke zuren een elementair mineraal meenemen want op deze manier worden ze omgezet in neutrale zouten en branden ze de nieren niet op hun weg. Dit zou gebeuren als deze zuren in hun vrije zuur staat zouden worden uitgescheiden.

Het Substitueren van een natriumbicarbonaat oplossing voor infusie van zoutoplossing voor toediening van radiocontrast materiaal lijkt de incidentie van nefropathie te verminderen -. Dr. Thomas P. Kennedy American Medical Association

Bicarbonaat ionen neutraliseren zure condities noodzakelijk voor chronische ontstekingsreacties. Daarom is natriumbicarbonaat nuttig in de behandeling van diverse chronische ontstekingsziekten en auto-immuunziekten. Natriumbicarbonaat is een goed bestudeerd en gebruikt medicijn met bekende effecten. Natriumbicarbonaat is effectief bij de behandeling van vergiftiging of overdoses van vele chemische en farmaceutische geneesmiddelen door hun cardiotoxische en neurotoxische effecten Het is de belangrijkste reden dat het wordt gebruikt in de orthodoxe oncologie, om de zeer toxische effecten van chemotherapie te verminderen.

Natriumbicarbonaat bezit de eigenschap van het absorberen van zware metalen, dioxinen en furanen. Uit vergelijking van kankerweefsel met gezond weefsel van dezelfde persoon blijkt dat het kankerweefsel een veel hogere concentratie heeft van giftige chemicaliën, pesticiden, enz.

Natriumbicarbonaat injectie is geïndiceerd voor de behandeling van metabolische acidose die kan optreden bij ernstige nierziekten, ongecontroleerde diabetes en bloedsomloop door schokken of ernstige uitdroging, extracorporale circulatie van bloed, hartstilstand en ernstige primaire melkzuuracidose. Het zuur/ base-evenwicht is een van de meest vergeten aspecten van de geneeskunde. In het algemeen, is het westerse publiek sterk zuur, behalve vegetariërs en zelfs hun lichaam heeft te maken met een toenemende blootstelling aan giftige stoffen, die helpen om het lichaam te verzuren.

Goed artikel over baking soda, heb je de tekst ook in het Engels voor een vriend van me die vroeg of iemand iets had voor nieren.

Sodium bicarbonate is not only an excellent agent for natural chemotherapy, bringing as it does higher O2 levels through increased alkalinity to the cells, it is also one of the most basic medicines we have for kidney disease. New research by British scientists at the Royal London Hospital shows that sodium bicarbonate can dramatically slow the progress of chronic kidney disease.[1] We don’t need a thousand years of tests to understand something as simple as water and it is quite the same with bicarbonate, which is always present in the best drinking waters.
Bicarbonate acts to stimulate the ATPase by acting directly on it.[2]
The simple household product used for baking, cleaning, bee stings, treating asthma, cancer and acid indigestion is so effective in treating kidney disease that it prevents patients from having to be put on kidney machines. The findings have been published in the Journal of the American Society of Nephrology. Bicarbonate is a truly strong universal concentrated nutritional medicine that works effectively in many clinical situations that we would not normally think of. It is a prime emergency room and intensive care medicine that can save a person’s life in a heartbeat and it is also a supermarket item that you can take right off the shelf and use for more things than one can imagine – including diaper rash.
Dr. SK Hariachar, a nephrologist who oversees the Renal Hypertension Unit in Tampa Florida stated, upon seeing the research on bicarbonate and kidney disease, ”I am glad to see confirmation of what we have known for so long. I have been treating my patients with bicarbonate for many years in attempts to delay the need for dialysis, and now we finally have a legitimate study to back us up. Not only that, we have the added information that some people already on dialysis can reverse their condition with the use of sodium bicarbonate”.
John, a dialysis technician at the same center as Dr. Hariachar, who used to be on dialysis himself for 2 years as a result of kidney failure, had his kidneys miraculously start functioning to the point where dialysis was no longer needed. He states that he was prescribed oral doses of sodium bicarbonate throughout his treatment, and still takes it daily to prevent recurrences of kidney failure. Dr. Hariachar maintains though, that not everyone will be helped by taking bicarbonate. He says that those patients who have difficulty excreting acids, even with dialysis using a bicarbonate dialysate bath, that, “oral bicarbonate makes all the difference.”
Kidneys Produce Bicarbonate

The exocrine section of the pancreas has been greatly ignored in the treatment of diabetes even though its impairment is a well documented condition. The pancreas is primarily responsible for the production of enzymes and bicarbonate necessary for normal digestion of food. Bicarbonate is so important for protecting the kidneys that even the kidneys get into the act of producing bicarbonate and now we know the common denominator between diabetes and kidney disease. When the body is hit with reductions in bicarbonate output by these two organs,’ acid conditions build and then entire body physiology begins to go south. Likewise when acid buildup outstrips these organs normal bicarbonate capacity cellular deterioration begins.
The kidneys alone produce about two hundred and fifty grams (about half a pound) of bicarbonate per day in an attempt to neutralize acid in the body.
The kidneys monitor and control the acidity or “acid-base” (pH) balance of the blood. If the blood is too acidic, the kidney makes bicarbonate to restore the bloods pH balance. If the blood is too alkaline, then the kidney excretes bicarbonate into the urine to restore the balance. Acid-base balance is the net result of two processes, first, the removal of bicarbonate subsequent to hydrogen ion production from the metabolism of dietary constituents; second, the synthesis of “new” bicarbonate by the kidney.[3]
It is considered that normal adults eating ordinary Western diets have chronic, low-grade acidosis which increases with age. This excess acid, or acidosis, is considered to contribute to many diseases and to contribute to the aging process. Acidosis occurs often when the body cannot produce enough bicarbonate ions (or other alkaline compounds) to neutralize the acids in the body formed from metabolism and drinking highly acid drinks like Coke, Pepsi and we are even seeing reports on bottled mineral water being way too acidic.
Acid-buffering by means of base supplementation is one of the major roles of dialysis. Bicarbonate concentration in the dialysate (solution containing water and chemicals (electrolytes) that passes through the artificial kidney to remove excess fluids and wastes from the blood, also called “bath.”) should be personalized in order to reach a midweek pre-dialysis serum bicarbonate concentration of 22 mmol/l.[4] Use of sodium bicarbonate in dialysate has been shown in studies to better control some metabolic aspects and to improve both treatment tolerance and patients’ life quality. Bicarbonate dialysis, unlike acetate-free biofiltration, triggers mediators of inflammation and apoptosis.[5]
One of the main reasons we become acid is from over-consumption of protein. Eating meat and dairy products may increase the risk of prostate cancer, research suggests.[6] We would find the same for breast and other cancers as well. Conversely mineral deficiencies are another reason and when you combine high protein intake with decreasing intake of minerals you have a disease in the making through lowering of pH into highly acidic conditions. When protein breaks down in our bodies they break into strong acids.
Unless a treatment actually removes acid toxins from the body and increases oxygen, water, and nutrients most medical interventions come to naught.
These acids must be excreted by the kidneys because they contain sulfur, phosphorus or nitrogen which cannot break down into water and carbon dioxide to be eliminated as the weak acids are. In their passage through the kidneys these strong acids must take a basic mineral with them because in this way they are converted into their neutral salts and don’t burn the kidneys on their way out. This would happen if these acids were excreted in their free acid form.
Substituting a sodium bicarbonate solution for saline infusion prior to administration of radiocontrast material seems to reduce the incidence of nephropathy.[7]
– Dr. Thomas P. Kennedy
American Medical Association
Bicarbonate ions neutralize the acid conditions required for chronic inflammatory reactions. Hence, sodium bicarbonate is of benefit in the treatment of a range of chronic inflammatory and autoimmune diseases. Sodium bicarbonate is a well studied and used medicine with known effects. Sodium bicarbonate is effective in treating poisonings or overdoses from many chemicals and pharmaceutical drugs by negating their cardiotoxic and neurotoxic effects.[8] It is the main reason it is used by orthodox oncology – to mitigate the highly toxic effects of chemotherapy.
Sodium bicarbonate possesses the property of absorbing heavy metals, dioxins and furans. Comparison of cancer tissue with healthy tissue from the same person shows that the cancer tissue has a much higher concentration of toxic chemicals, pesticides, etc.
Sodium bicarbonate injection is indicated in the treatment of metabolic acidosis, which may occur in severe renal disease, uncontrolled diabetes, and circulatory insufficiency due to shock or severe dehydration, extracorporeal circulation of blood, cardiac arrest and severe primary lactic acidosis. The acid/alkaline balance is one of the most overlooked aspects of medicine. In general, the American public is heavily acid, excepting vegetarians, and even their bodies have to face increasing levels of toxic exposure, which help turn the body to acidic pH conditions.
Transdermal Magnesium Therapy Book Cover
For more detailed information feel free to consult my book Sodium Bicarbonate E-Book that’s with a reasonable price, or for a more personal approach check my Consultations page.
[1] http://www.nelm.nhs.uk/en/NeLM-Area/News/2009—July/20/Bicarbonate-supplementation-may-slow-renal-decline-in-chronic-kidney-disease/
[2] Origin of the Bicarbonate Stimulation of Torpedo Electric Organ Synaptic Vesicle ATPase. Joan E. Rothlein 1 Stanley M. Parsons. Department of Chemistry and the Marine Science Institute, University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, California, U.S.A.
[3] Levine DZ, Jacobson HR: The regulation of renal acid secretion: New observations from studies of distal nephron segments. Kidney Int 29:1099–1109, 1986
[4] http://www.uptodate.com/patients/content/abstract.do?topicKey=~G/p55S8w8sQDwqG&refNum=28
[5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16523427
[6] news.bbc.co.uk/2/hi/health/7655405.stm
[7] JAMA 2004;291:2328-2334,2376-2377.
http://www.urotoday.com/56/browse_categories/renal_transplantation_vascular_disease/ sodium_bicarbonate_may_prevent_radiocontrastinduced_renal_injury.html
[8] These include, Benzotropines (valium) cyclic antidepressants (amytriptayine), organophosphates, methanol (Methyl alcohol is a cheap and potent adulterant of illicit liquors) Diphenhydramine (Benedryl), Beta blockers (propanalol) Barbiturates, and Salicylates (Aspirin). Poisoning by drugs that block voltage-gated sodium channels produces intraventricular conduction defects, myocardial depression, bradycardia, and ventricular arrhythmias. Human and animal reports suggest that hypertonic sodium bicarbonate may be effective therapy for numerous agents possessing sodium channel blocking properties, including cocaine, quinidine, procainamide, flecainide, mexiletine, bupivacaine, and others.